Creos kommentarer til regjeringens forslag til revidert statsbudsjett for 2023.

Regjeringen legger opp til et stramt budsjett, og alle departementer og områder kjenner på de vanskelige tidene verden – og Norge – er inne i. Likevel er det noen områder som blir prioritert, og andre ikke.

Ekstraordinær lønns- og prisjustering av statsbudsjettet

Den kraftige og uventede oppgangen i prisstigningen gjennom fjoråret ble ikke fanget opp i budsjettet. Dette har gitt en utilsiktet innstramming i statlige virksomheter og overføringer over statsbudsjettet. For våre scenekunstinstitusjoner ble det for eksempel beregnet en underdekning på 1%. Regjeringen foreslår derfor nå en ekstraordinær lønns- og prisjustering av statsbudsjettet for 2023 i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett.

For våre musikk- og scenekunstinstitusjoner betyr dette en ekstrabevilgning på noen over 64 millioner kroner, en overføring som vil komme godt med, og som vil bidra til å opprettholde det kunstneriske aktivitetsnivået og sikre arbeidsplasser og oppdrag for våre medlemmer, faste og frilansere.

Gledelig er det at justeringen slår inn på stipender og garantiinntekter, både overføringen til Norsk Kulturfond, Fond for lyd og bilde, Statsstipend, Kunstner stipend og Garantiinntekt justeres etter samme modell. Til sammen bevilges det om lag 30 millioner her.

Flere gode nyheter 

Det ser ut til at Arktisk Filharmoni kan få bedre lokaler, der er det bevilget 4 millioner kroner til oppstart av et prosjekt med samlokalisering med Nordnorsk Kunstmuseum.

Vi registrerer at privatkopieringsvederlaget justeres med noen over en million. Det er bra, men vil minne om at vi – og mange andre kunstnerorganisasjoner – mener at dette vederlaget i utgangspunktet er altfor lavt.

Det er også lagt inn en ekstraordinær bevilgning til Forsvarets musikk over Kulturdepartementets budsjett på 1,1 millioner kroner. Det er midler som vil komme godt med, men som nok ikke er tilstrekkelig til å kompensere for mange år med underfinansiering av denne viktige kulturinstitusjonen.

Musikeralliansen er et avgjørende tiltak for å sikre arbeidsplasser og aktivitet i musikkbransjen etter to år med pandemi.

En stor mangel – Musikeralliansen ble ikke prioritert

I statsbudsjettet for 2022 fikk Creo bevilget en million kroner til å utrede en musikerallianse. Utredningen er ferdig, den ble overlevert Kulturdepartementet i mai i fjor. Det er derfor svært trist å lese at regjeringen ikke følger opp med midler til oppstart.

Creo står klare til å starte opp, og håper at våre rikspolitikere ser at dette er noe som nå må prioriteres. Nå trengs fremdrift i dette viktige arbeidet, og ikke stans. Vi har derfor levert innspill til Kulturdepartementet om at dette må prioriteres så raskt som mulig, og vi er derfor skuffet over at det ikke var rom for dette nå i revidert budsjett.

En slik allianse er et direkte svar på formuleringen i Hurdalsplattformen om at regjeringen vil «leggje til rette for fleire kulturarbeidsplassar og kompetansemiljø over heile landet». Den er også et avgjørende tiltak for å sikre arbeidsplasser og aktivitet i musikkbransjen etter to år med pandemi, og svært alvorlige konsekvenser fra forrige regjerings stadige nedstengninger.

Det er påvist i flere rapporter at de som ble verst rammet var de utøvende kunstnerne, og av dem var musikere igjen de som kom aller dårligst ut. Musikeralliansen vil kunne bøte på noen av skadene etter koronakrisen.