Etter mange år uten forhandlingsrett på pensjon har endelig Oslo kommune gått med på å ta avtalen inn i overenskomsten. Det vil si at vi nå kan forhandle om – og eventuelt gå til streik på – pensjonsavtalen. Dette er en stor seier. I tillegg har vi endelig fått pensjon fra første krone og full godskrivning i beregningen av ansiennitet. All offentlig og privat tjeneste med fast avtalt arbeidstid godskrives fullt ut i lønnsansienniteten. Dette er svært gode nyheter for våre medlemmer, da dette er noe vi har kjempet for lenge!

I tillegg har partene blitt enige om å prioritere arbeidet med heltidskultur i Oslo kommune, samt at deltidsansatte årlig skal gis tilbud om heltidssamtale. Gjennomføring kan skje i forbindelse med den årlige medarbeidersamtalen. Arbeidsgiver skal også utarbeide en oversikt over ansatte som ønsker utvidet stilling. De lokale parter skal årlig drøfte virksomhetens retningslinjer for hvordan redusert bruk av deltidsstillinger kan oppnås.

Partene viser til at lønns- og arbeidsvilkår for undervisningspersonalet i all hovedsak er regulert i overenskomstens Del C. Partene vil i tariffperioden 2020-22 følge opp samtalene fra forrige tariffperiode, og drøfte eventuelle tilslutningsformer til bestemmelsene om undervisningspersonalets lønns- og arbeidsvilkår for organisasjoner som organiserer undervisningspersonale.

Det gis også et prosentvist tillegg på lønnstabellen på 0,9 %, minimum kroner 4 400, med virkning fra 01.05.2020. Dette er vi også godt fornøyd med.

 

Møtebok

Meklerens forslag