Høringssvar til Kunnskapsdepartementet

Creo er særdeles opptatt av framtiden for vårt profesjonelle og frivillige kulturliv, og at vi også i framtiden utdanner gode skapende og utøvende kunstnere og pedagoger her i landet. Regjeringen har som mål å stramme inn regelverket for bruk av midlertidige stillinger. Dette er en politikk vi i Creo stiller oss fullt og helt bak.

Utbredt bruk av åremål i kunstutdanningene

Ansettelse i fast stilling er hovedregelen i norsk arbeidsliv og er lovfestet flere steder. Blant annet følger det både av arbeidsmiljøloven (aml.) § 14-9 første ledd og av statsansatteloven § 9 nr. 1 at hovedregelen er at arbeidstaker skal ansettes fast. Fast ansettelse betyr at ansettelsen er løpende og tidsubegrenset, at lovens regler om opphør av arbeidsforhold gjelder, og at arbeidstaker sikres forutsigbarhet for arbeid i form av et reelt stillingsomfang.

Dette er et prinsipp som i stadig mindre grad er gjeldende i UH-sektoren. I kunstfag har en spesiell unntaksbestemmelse fra 1995 ført til at en stor andel av de som utdanner fremtidens kunstnere, arkitekter, designere og musikere er ansatt i midlertidige åremål i stedet for i faste stillinger.

«Det vil være uheldig om et lite antall lærere skulle kunne prege en hel generasjon av kunstnere». Det står i begrunnelsen for innføringen av kunstnerisk åremål, som ble til ved en kongeligresolusjon i 1995 – samme år som kunstnerisk utviklingsarbeid ble sidestilt med forskning, og ble en lovpålagt oppgave for høyere kunstutdanning.

Uheldig praksis

Departementet mener dagens praksis med utbredt bruk av åremål i kunstutdanningene er uheldig, og at behovet i større grad bør kunne ivaretas med små ordinære deltidsstillinger. Departementet ber i høringsbrevet om innspill fra høringsinstansene på om hjemmelen i uhl. § 6-4 første ledd bokstav i bør begrenses til én åremålsperiode eller om hjemmelen eventuelt kan fjernes helt.

 

Creo er av den klare formening at Universitets- og høyskolelovens § 6-4 (1) bokstav i) må oppheves, slik at adgangen til å ansette på kunstnerisk åremål i forsknings- og undervisningsstillinger fjernes. Dette betyr at prinsippet om fast ansettelse skal gjelde innen kunstfag, på lik linje som innen vitenskapelig fag – og i resten av samfunnet. 

 

Les hele høringssvaret fra Creo