- i perioden 1. juli til 31. oktober 2021 som følge av covid-19-utbruddet.

Virke, Spekter, Creo og Norske Konsertarrangører har tidligere understreket viktigheten av å kunne se virkemidlene i sammenheng. At kompensasjonsordningen og stimuleringsordningen ble lansert hver for seg gjorde det vanskelig å vite hvordan de ville utfyller hverandre. Vi forventer av erfaring en betydelig saksbehandlingstid i Kulturrådet og mange aktører er etter lang tids krise i en stadig vanskeligere likviditetssituasjon. I dette spennet av manglende forutsigbarhet og kjennskap til hvilke ordninger som skal gjelde kjemper aktørene for overlevelse i en uforutsigbart og stadig skiftende smittesituasjon under et restriksjonsregime i stadig endring.

I tiden fremover hvor virksomhetene har behov for å bygge seg opp mot en fremtidig normalsituasjon er likviditetssituasjonen særlig avgjørende. Vi er derfor bekymret for at omfattende tolkningsrom og skjønnsmessige vurderinger vil gi tidkrevende saksbehandling som igjen gjør at det tar lang tid før virksomhetene får tilført sårt tiltrengt likviditet.

Erfaringene fra tidligere runder berettiger i stor grad denne bekymringen. Vi er kritiske til den lange saksbehandlingstiden og til dels betydelige arbeidet i etterspurt ny dokumentasjon som har vært i tidligere runder, og vil understreker de negative effektene i form av betydelig usikkerhet og likviditetsutfordringer for søkerne, samt kostnaden av en slik saksbehandling.

Varighet på ordningen

Kultursektoren har normalt lang planleggingshorisont og vi etterlyser en større forutsigbarhet som varigheten på ordningen ikke ivaretar i tilstrekkelig grad. Ordningene må vare så lenge krisen vedvarer. Vi vil derfor be om at denne kompensjonsordningen – og gjerne også andre tilsvarende ordninger for kulturnæringene og de som har sine inntekter fra denne bransjen – forlenges til minst 1. januar 2022.

Vi er svært bekymret for om vi nå – på oppløpssiden i denne svært uvanlige situasjonen – kommer til å miste viktige aktører kun fordi det mangler støtteordninger de siste, få månedene før hjulene er i gang igjen og pengestrømmene er tilbake til normal størrelse og forløp.

Samfunnet har de siste ett og ett halvt årene investert betydelig i å opprettholde viktige strukturer, aktører og bedrifter gjennom koronakrisen. Vi vil sterkt oppfordre kulturdepartementet og regjeringen om å ikke la disse investeringene gå tapt nå på tampen av krisen.

Usikkerhet rundt mulige avkortninger

Vi har allerede fått flere henvendelser fra våre respektive medlemmer om innvilget støtte vil trekkes tilbake og/eller avkortes om restriksjonene blir borte fra en dag til den neste. I tildelingsbrevene skriver Kulturrådet at:

Ved lettelser i smittevernpålegg i henhold til forskriften skal arrangør iverksette tiltak for å øke egeninntjeningen ved for eksempel å oppskalere arrangementet når det er mulig og smittesituasjonen tillater det.

  1. Hvis det etter slike tiltak ikke lenger budsjetteres med driftstap før tilskudd, skal du avslå hele tilskuddet. Det samme gjelder dersom du ikke lenger må redusere antall fysiske deltagere eller besøkende på kulturarrangementet sammenlignet med en normalsituasjon.
  2. Hvis du etter slike tiltak fortsatt budsjetterer med driftstap, men må foreta vesentlige endringer skal du sende Kulturrådet oppdatert informasjon om arrangementet.

Dersom Norge åpner helt opp 1. oktober vil arrangørene ikke rekke å selge ut fulle hus. Dersom det stilles krav til at arrangørene likevel må sende tilbake den innvilgede støtten, vil de ikke ha råd til å betale alle involverte i produksjonen. Dette setter arrangøren i en umulig situasjon, der de enten må avlyse eller gamble på at Norge ikke åpner før avvikling av arrangementet.

Vi opprettholder for øvrig hovedmomentene fra våre tildigere høringsinnspill knyttet til denne ordningen.

 

Med vennlig hilsen

Hans Ole Rian
forbundsleder i Creo – forbundet for kunst og kultur

Åslaug Magnusson
spesialrådgiver i Arbeidsgiverforeningen Spekter

Rhiannon Edwards
leder for kultur og opplevelser i Hovedorganisasjonen Virke

Tone Østerdal
daglig leder i Norske Konsertarrangører

 

Høringsinnspill til forskrift om midlertidig kompensasjonsordning for avlyste, stengte eller nedskalerte kulturarrangementer