(gjennomføring av digitalmarkedsdirektivet)

Kultur- og likestillingsdepartementet har sendt forslag til endringer i åndsverkloven mv. på høring. I høringsnotatet foreslås det endringer for å gjennomføre digitalmarkedsdirektivet (EU) 2019/790 og nett- og videresendingsdirektivet (EU) 2019/789 i norsk rett. Creo har i denne forbindelse levert høringssvar til Kultur- og likestillingsdepartementet. 

Creos overordnete synspunkt i høringssvaret er at lovverket gjennom endringen og implementeringen av Digitalmarkedsdirektivet (DSM), bør og er forpliktet til å sikre det skapende og utøvende leddet i næringskjeden for kunst og kultur. I høringsnotatet fremgår det å sikre kunstnerøkonomien som en målsetting, men forslaget til gjennomføring innfrir ikke denne ambisjonen i tilstrekkelig grad, slik Creo ser det.   

Visuell skillelinje

Plattformrettighetene – egne og uoverdragelige rettigheter som forvaltes kollektivt 

Høringsnotatet pålegger plattformene ansvar for tilgjengeliggjøringen av innholdet, og i åndsverklovens § 69 er det allerede bestemt at det skal betales et rimelig vederlag. Det er bra, men vi tror ikke dette er tilstrekkelig. Creo mener at rettighetene som gis etter DSM art. 17 bør være egne rettigheter («residuals»), være uoverdragelige og forvaltes kollektivt.

Creo støtter også departementets forslag om at det innføres alternative tvisteløsningsorganer, slik at rettighetshaverne ikke behøver å dra saker for retten, som er svært kostbart, men at tvisten kan løses gjennom nemndsbehandling. 

 

Generativ KI – bruk av verk og prestasjon forutsetter samtykke og kompensasjon 

Vedr. gjennomføringen av artikkel 3 og 4 om tekst- og datautvinning skriver Creo i høringssvaret at Kunstig intelligens (KI) trenes opp på store mengder data som kan være opphavsrettslig beskyttet innhold skapt av våre medlemmer, og dette er særlig tilfellet for generativ KI (GKI). Etter åndsverkloven er utgangspunktet at kopiering av verk og prestasjoner forutsetter samtykke fra rettighetshaverne.

Creo mener at bruk av kunstneres arbeider i treningsprosessen forutsetter samtykke og kompensasjon, og at dette følger av åndsverkloven. Creo viser også til at reservasjonsretten, som gjennom EUs lovverk forutsettes å være tilgjengelig for rettighetshaverne, må være mulig å håndheve før slike bestemmelser kan gjennomføres.

Creo oppfordrer derfor til å utsette implementeringen av disse to bestemmelsene, inntil rettighetshavernes posisjon er tilstrekkelig utredet og kan ivaretas på en forsvarlig måte. Ellers risikerer rettighetshaverne å bli utsatt for et nytt «valuegap»; at plattformene sitter igjen med store verdier på rettighetshavernes bekostning. 

Du kan lese hele høringssvaret her

Visuell skillelinje

Har du spørsmål angående innspillet kan du ta kontakt med: