Flere tiltak er på plass og en del tiltak er under utarbeidelse. Regjeringen.no har laget en oversikt over hva regjeringen gjør og hvor man kan henvende seg for å få svar når det gjelder de ulike ordningene.

Spørsmål og svar for kultur-, idretts- og frivillighetsfeltet

Frivillige organisasjoner

Frivillige organisasjoner vil beholde statlig tilskudd de allerede har mottatt eller det er vedtatt at de skal motta. Dette gjelder også for aktiviteter som ikke kan gjennomføres som følge av bestemmelser fra helsemyndighetene. Dersom tilskuddsmottaker ikke kan benytte tilskuddet til det opprinnelige formålet, men ser behov for å omdisponere midler til andre formål, må dette tas opp med departementet eller den aktuelle tilskuddsforvalteren.

Ordningen vil gjelde alle typer frivillige organisasjoner som mottar statlige tilskudd og for tilskudd under alle departementer. Tros- og livssynsamfunn, som er registrert som frivillige organisasjoner i Frivillighetsregisteret, er også omfattet av ordningen. Det enkelte departement vil sørge for at beslutningen følges opp i direktorater og underliggende virksomheter som forvalter tilskudd til frivillige organisasjoner.

Kontakt: Det relevante departementet
Ansvarlig departement: Flere

Tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner utbetales i mai

For å bidra til å opprettholde aktivitet hos store landsdekkende samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner innenfor helse, sosiale tjenester, krisehjelp, støttearbeid, natur- og miljøvern og dyrevern, og rednings- og beredskapsoppgaver vil midler fra Norsk Tippings overskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner utbetales allerede i mai.

Søknadsfristen er normalt 1. september og utbetaling skjer i desember. I år er søknadsfristen allerede 4. mai.

Nærmere informasjon om ordningen på Lotteritilsynets nettsider

Pressemelding om forskriften 24. april 2020

Pressemelding om saken 31. mars 2020

Ansvarlig departement: Kulturdepartementet

Filmbransjen

Norsk filminstitutt har innført en rekke tiltak. 14 millioner kroner er omdisponert til utvikling av filmprosjekter og det er åpnet for tilskudd til en andre fase av produksjon og lansering for filmer som rammes direkte av koronakrisen.

Filminstituttet har midlertidig justert praksis for flere av sine tilskuddsordninger. Blant annet vil man ikke kreve tilbakebetaling av dokumenterte, påløpte utgifter i henhold til inngått tilskuddsavtale og fastsatt andel offentlig tilskudd som følge av at tiltak er avlyst etter pålegg eller råd fra myndighetene.

Les mer: https://www.nfi.no/

Kontakt: Norsk filminstitutt, helpdesk@nfi.no, tlf. 989 06 854

Studieforbundsordningen

Kunnskapsdepartementet har gjort tilpasninger i studieforbundsordningen slik at studieforbundene skal ha best mulig rammer for å opprettholde kursaktivitet i tiden fremover. Dette innebærer at kravet til kursvarighet senkes fra åtte til fire timer per kurs, og at timer med nettbasert opplæring teller på lik linje som fysiske samlinger.

Unntakene gjelder midlertidig frem til 1. august 2020. Kunnskapsdepartementet kan ved en senere anledning utvide unntaksperioden.

Brev fra Kunnskapsdepartementet om vedtaket (.pdf)

Ansvarlig departement: Kunnskapsdepartementet

Er du selvstendig næringsdrivende eller frilanser? Disse tiltakene treffer også kultursektoren.

Inntektssikring til selvstendig næringsdrivende og frilansere

Stortinget vedtok den 19. mars en rekke midlertidige endringer i folketrygdloven . Endringene innebærer blant annet en midlertidig inntektssikring for frilansere og selvstendig næringsdrivende. Sikringen skal innrettes på samme måte som sykepenger for selvstendig næringsdrivende og vil inntreffe fra og med 17. dag etter at inntektsbortfallet inntraff.

Inntektssikringen kompenserer for inntektsbortfall og beregnes i utgangspunktet på bakgrunn av den gjennomsnittlige pensjonsgivende inntekten for de siste tre årene. Inntektssikringen gir 80 prosent dekning og er oppad begrenset til 6 G (fra 1. mai 2019 er 1 G = 99 858  kroner) . Frilansere og selvstendig næringsdrivende kan søke om økonomisk sosialhjelp fra kommunene for de første 16. dagene.

De midlertidige endringene i folketrygdloven innebærer også at frilansere og selvstendig næringsdrivende får rett til sykepenger fra dag tre og omsorgspenger fra dag fire, med tilsvarende dekningsgrad som etter gjeldende regler.

Bruk av omsorgsdager

Arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og frilansere kan bruke omsorgsdager når skolen eller barnehagen er stengt på grunn av koronaviruset. Stortinget vedtok den 19. mars å doble antall omsorgsdager, dette gjelder frem til 31.12.20.

Endringene i folketrygdloven trådte i kraft umiddelbart og utbetalingene vil skje så raskt Nav får på plass en teknisk løsning for ordningen. Frilansere og selvstendig næringsdrivende kan frem til da søke om økonomisk sosialhjelp fra kommunene.

Kontakt: Koronavirus – informasjon fra NAV
Ansvarlig departement: Arbeids- og sosialdepartementet

Kompensasjonsordning for virksomheter med stort inntektsbortfall som følge av virusutbruddet

Svært mange bedrifter er rammet av akutt omsetningssvikt som følge av virusutbruddet og smitteverntiltakene som er innført. Regjeringen har innført en rekke tiltak de siste ukene for å hjelpe næringslivet og trygge arbeidsplassene gjennom den vanskelige perioden.

Regjeringen foreslår i tillegg en ny, omfattende ordning med økonomisk støtte i form av kontanttilskudd til bedrifter som er sterkt rammet av nedgangen i den økonomiske aktiviteten som følge av virusutbruddet. I den nye ordningen kan bedrifter få en økonomisk kompensasjon i de månedene aktiviteten holdes nede, i første omgang to måneder.

Ordningen kommer i tillegg til tidligere tiltak som har redusert bedriftenes kostnader knyttet til arbeidstakere som er permitterte eller syke, redusert og utsatt bedriftenes utgifter til betaling av skatter og avgifter, og omfattende tiltak for å tilføre bedrifter og banker tilstrekkelig likviditet til å komme gjennom en vanskelig periode.

Prop. 67 S (2019–2020)

Forskrift til utfylling og gjennomføring av lov 17. april 2020 nr. 23 om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall (hos Lovdata)

Kompensasjonsordning.no åpnet 18. april

Ansvarlig departement: Finansdepartementet

Lån for små og mellomstore bedrifter

Statlig lånegaranti for lån til små og mellomstore bedrifter
En statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter er etablert. Ordningen er godkjent av ESA og trådte i kraft 27. mars. Ordningen innebærer at staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye banklån på inntil 50 millioner kroner. Garantiordningen får en total ramme på 50 milliarder kroner.

Prop. 58 LS (2019–2020) Lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter m.m.

Forskrift om endring i forskrift 27. mars 2020 nr. 490 til lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter

Ansvarlig departement: Finansdepartementet

Låneordning i Innovasjon Norge
Innovasjon Norge har flere ordninger som tilbyr lån, garantier og kapital til bedrifter. Innovasjon Norge har bred kontakt med næringslivet, kontorer i hele landet og et nært samarbeid med banksektoren.

Nå setter Innovasjon Norge ned rentene på lån til små og mellomstore bedrifter og tilbyr avdragsutsettelse.

Kontakt: Innovasjon Norge
Ansvarlig departement: Nærings- og fiskeridepartementet

Ny tiltakspakke for gründere, oppstartsmiljøer og vekstbedrifter
Regjeringen foreslår en ny tiltakspakke på nærmere 5 milliarder kroner, der halvparten av pakken går til styrking av tilskudd til gründere og vekstbedrifter.

Mer informasjon om ordningen
Ansvarlig departement: Nærings- og fiskeridepartementet

 

Teksten er hentet fra regjeringen.no

Her finner du oversikt over øvrige nasjonale tiltak innført av norske myndigheter for å håndtere koronasituasjonen