I anledning stortingsvalget har Creo laget 13 krav til en ny kulturpolitikk. Musikkultur har intervjuet stortingspartiene om hvordan de stiller seg til kravene. Her kommer en kort tolkning av deres svar.

Les Creos 13 krav til en ny kulturpolitikk!

Miljøpartiet de grønne

MDG vil styrke kulturen i Norge. Dette innebærer blant annet eksport av kultur, rettigheter til selvstendige næringsdrivende og frilansere, i tillegg til styrket pensjon for kunstnere. De ønsker at staten skal spille en aktiv rolle i oppreisningen av kulturlivet etter pandemien. De usikre om hvor vidt 1 % av statsbudsjettet skal bevilges til kultur, men er for å styrke budsjettene generelt. De er usikre på de mer detaljerte kravene.

Konklusjon: MDG er generelt positiv til en generell styrking av kulturen.  

Les intervjuet hos Musikkultur!

Sosialistisk venstreparti

Hos SV er det ingen tvil. De er positive og stiller seg bak alle Creos krav til en ny kulturpolitikk.

Konklusjon: Oh yes, vi er med!

Les intervjuet hos Musikkultur!

Arbeiderpartiet

Ingen stor uenighet å spore mellom storesøster AP og lillesøster SV. 1 % av nasjonalbudsjettet skal gå til kultur. Når det gjelder Creos krav om at «Klasseromsdoktrinen» må fjernes og det må lovfestes at også strømming i undervisningssammenheng er vederlagspliktig, er dette noe som må vurderes. Det er visstnok snakk om et direktiv og EØS-avtalen som kan avgjøre dette.

Konklusjon: Oh yes, vi er med!

(men noe må vurderes i forbindelse med eventuell implementering av DSM-direktivet i EØS-avtalen, som vil medføre flere endringer i åndsverksloven og … alright, neste!)

Les intervjuet i Musikkultur!

Senterpartiet

SP er heller ikke fremmed for kultur. 1% av statsbudsjettet er de villig til å legge til side for kulturen. De er for norsk kultureksport og vil gjerne styrke budsjettene til utenrikstjenesten for kulturfremmende tiltak. SP synes det er vanskelig å være imot at arbeidsgiver- og arbeidstagerbegrepet må avklares, samt en tydeliggjøring av arbeidsmiljøloven. De er i prinsippet for kunstneres opphavsrett og at rimelig vederlag sikres.

Konklusjon: I prinsippet er det vanskelig å være uenig at kulturen skal styrkes.

Les intervjuet i Musikkultur her!

Kristelig folkeparti

Det blir ikke 1 % av nasjonalbudsjett til kultur fra KrF. De virker godt fornøyd med nåværende kulturpolitikk og regjeringens arbeid. Sikkerhetsnett for frilansere? Det har regjeringen utvidet. Kultureksport? Det har regjeringen satset på. Tjenestepensjon? Det har regjeringen styrket. Stort sett fornøyd, men understreker at de gjerne vil lytte til tilbakemeldinger fra kulturbransjen.

Konklusjon: Regjeringen har styrket kulturen, men vi tar gjerne imot innspill.

Les hele intervjuet på Musikkultur!

Venstre

Både ja og nei fra Venstre. Det blir ingen 1% fra dem heller, men de vil gjerne styrke kultureksport, rettigheter til arbeidstagere, frilanser og selvstendig næringsdrivende. De er positive til å sikre opphavsrett og retten på rimelig vederlag. Opprettelse av nye strukturer på nasjonalt nivå, som f.eks. et Musikkbruk alá Scenekunstbruket, er de derimot skeptiske til.

Konklusjon: Vil styrke kulturen som industri (gründerkultur er også kultur).

Les intervjuet på Musikkultur!

Rødt

Rødt er med på kulturkravene. De er særlig opptatt av å styrke arbeideres rettigheter i kulturbransjen. De ønsker at frilansere og selvstendig næringsdrivende får mer av tryggheten og godene som arbeidstagere har.

Konklusjon: Oh yes vi er med!

Les intervjuet i Musikkultur!

Fremskrittspartiet

Ut med kulturbyråkrati og Kulturrådet skal legges ned. Kultur er næring som må avvendes avhengighet av offentlige midler. FrP styrker gjerne kultureksport og vil gjerne forenkle regler og skatteregler for selvstendig næringsdrivende.

Konklusjon: Gjør hva dere vil, men vi tar ikke regninga.

Les intervjuet i Musikkultur!

Høyre

Statens oppgave er å legge til rette for et bredt engasjement i kulturlivet, men for å være levedyktig trenger det også privat finansiering. Om ikke å fjerne, så i det minste justere «Klasseromsdoktrinen» om det er til urimelig skade for rettighetshaver. Et absolutt ja til å vie kulturnæringen et spesielt fokus i årene fremover.

Konklusjon: Business as usual

Les intervjuet på Musikkultur!