Creos medlemsmasse omfatter et stort antall frilansere. Vi ville aldri streiket for en dårligere pensjonsordning for våre medlemmer.

Arbeidsgiverne har den siste tiden jobbet iherdig med å overbevise omverdenen om at Creo, og de andre LO forbundene, ikke bryr seg om de midlertidig ansatte frilanserne ved institusjonene når vi krever en hybridpensjonsløsning. Med Creos medlemsmasse, som omfatter et stort antall frilansere, faller dette på sin egen urimelighet.

Det er fullt mulig å sikre frilanseres rettigheter, også i de tilfeller man har kortere tjenestetid enn 12 måneder. Dette bekrefter Finanstilsynet i et skriv fra 2020. Det finnes løsninger som muliggjør at pensjonsbeholdningen kan flyttes mellom arbeidsgivere innenfor tariffområdet. Og ikke minst, siden innskuddene i hybriden er større for kvinner enn for menn, vil kapitalen være større hvis hun har vært med i en hybridpensjonsordning enn om hun har vært med i en innskuddspensjonsordning.

Vi ville aldri streiket for en dårligere pensjonsordning for våre medlemmer! Frilansere vil komme like godt, eller bedre ut, med en hybridordning. Det krever bare nok en gang vilje fra arbeidsgiverne.

Bevis på at ordningen vi ønsker er en god løsning for alle har vi. Trondheim Symfoniorkester har allerede innført hybridpensjon, og både de ansatte og arbeidsgiver er fornøyde. Også frilanserne. Dette gjør motstanden, fra resten av kulturinstitusjonene enda mer uforståelig.

 

Anne Våg Aaknes er frilanser og jobber ofte i TSO;

– Jeg opplever at ordningen fungerer godt hos oss. Jeg er svært glad for at også frilansere får mulighet til å opptjene en livsvarig pensjonsytelse og at kvinner ivaretas. Ikke vil vi måtte betale administrasjonsutgifter på pensjonen som pensjonist heller.

I motsetning til en ren innskuddspensjon, betaler arbeidsgiver administrasjonsgebyrene i hybridordningen. Kostnadene for dette, og for kvinnetillegget som sikrer at kvinner ikke får dårligere pensjon enn menn, er ubetydelige for arbeidsgiver, men har stor betydning for arbeidstakernes pensjon.

– I TSO dekkes jo faktisk det aller meste av disse merkostnadene av den solidariske ekstra halve prosenten de ansatte betaler av innskuddet, sier Aaknes. Motstanden hos de andre direktørene kan derfor umulig ha med kroner og ører å gjøre.

– Mange frilansere har lite oversikt over egne pensjonsrettigheter, og vet ofte ikke heller hva de vil få i pensjon når de en gang blir gamle. At vi da har Creo som jobber for også å sikre oss frilansere kjennes veldig betryggende. Jeg har full tillit til at Creo ivaretar mine interesser.

 

Har du flere spørsmål angående hybridpensjon for frilansere? Forbundene svarer ut Arbeidsgivernes påstander her.