Det er nå allment kjent at koronaviruset med all sannsynlighet vil utgjøre en risiko for avlysninger av kulturelle arrangementer i lang tid fremover. Det er derfor viktig at avlysningsrisikoen tas med i beregningen ved inngåelse av nye kontrakter.

Flere av våre medlemmer har, siden begynnelsen av mars, opplevd at de fleste oppdrag har blitt avlyst. Mange har derfor mistet mye inntekt. Creo har tidligere skrevet om hvilke avlysningstilfeller som utgjør en force majeure situasjon: det må være en uforutsett hendelse, utenfor noen av partenes kontroll.

De fleste avlysninger av oppdrag som faller innenfor myndighetenes forbudsperiode mot kulturelle arrangementer, er å regne som avlysninger på grunn av en force majeure situasjon. I disse tilfellene bortfaller partenes avtaleforpliktelser.

Ved inngåelse av nye kontrakter stiller dette seg derimot annerledes. Inngås avtale om arrangement nå, etter at koronaviruset og dets konsekvenser ble allment kjent, vil en avlysning av dette arrangementet med begrunnelse i koronaviruset ikke kvalifisere til force majeure. Dette fordi det ikke kan sies å være en uforutsett hendelse.

Det er nå allment kjent at koronaviruset med all sannsynlighet vil utgjøre en risiko for avlysninger av kulturelle arrangementer i lang tid fremover, også etter at det nåværende forbudet mot kulturelle arrangementer er opphevet. Det er også en kjent risiko for at nye forbudsperioder kan inntreffe.

På bakgrunn av dette er det derfor viktig at denne avlysningsrisikoen tas med i beregningen ved inngåelse av nye kontrakter. Creo mener at avlysningsrisikoen må fordeles på oppdragsgiver og oppdragstaker, og vi har derfor utformet følgende forslag til avlysningsklausul.

NB! Prosentandelen av honoraret som skal utbetales ved avlysning er ikke satt i vårt forslag. Dette fordi vi mener det bør være et resultat av forhandlinger mellom partene, og kommer an på hvor økonomisk sterk oppdragsgiver er.

 

Avlysninger som følge av myndighetenes forbud, eller anbefalinger mot kulturelle arrangementer:

 

 1. Ved avlysninger som følge av forbud mot kulturelle arrangementer:
 • I det tilfellet lokale eller nasjonale myndigheter nedlegger forbud mot gjennomføring av kulturelle arrangementer, og det avtalte arrangementet derfor må avlyses, har oppdragstaker krav på __ % av det avtalte honorar.
 • Oppdragstakers utgifter etter denne avtale (for eksempel reise, kost, losji) skal dekkes av den parten som etter oppdragsavtalen er forpliktet til å dekke den aktuelle utgiften. Begge parter har en generell tapsbegrensningsplikt.

 

 1. Ved avlysninger som følge av anbefalinger mot gjennomføring av kulturelle arrangementer:
 • I det tilfellet lokale eller nasjonale myndigheter anbefaler å avlyse kulturelle arrangementer med hensikt til å hindre smitte eller andre helsemessige årsaker, kan partene fritt trekke sine forpliktelser etter avtalen.
 • I det tilfellet oppdragsgiver velger å avlyse arrangementet på grunn av overnevnte anbefalinger skal __ % av avtalt honorar utbetales til artist.
 • I det tilfellet oppdragstaker velger å trekke seg fra å innfri sine avtaleforpliktelser, på grunn av overnevnte anbefalinger, bortfaller oppdragstakers krav på honorar.
 • Oppdragstakers utgifter etter denne avtale (for eksempel reise, kost, losji) skal dekkes av den parten som trekker sine forpliktelser. Begge parter har en generell tapsbegrensningsplikt.

 

 1. Diverse:
 • I de tilfeller oppdragsgiver har mottatt økonomisk stønad for arrangementet, som ved avlysning ikke skal tilbakebetales giver, skal denne stønaden i første omgang benyttes til å betale oppdragstakers fulle honorar ved avlysninger som beskrevet i punkt 1.1. samt punkt 2.1.1.
 • I de tilfeller oppdragsgiver har mottatt billettinntekter, som oppdragsgiver ikke er forpliktet til å refundere til publikum, skal disse inntektene i første omgang benyttes til å betale oppdragstakers fulle honorar ved avlysninger som beskrevet i punkt 1.1. samt punkt 2.1.1.
 • Ved avlysninger som følge av forbud mot, eller anbefalinger om avlysninger av, kulturelle arrangementer, skal den avlysende part umiddelbart varsle den annen part om avlysningen.

 

Disse punktene, eller en tilpasset versjon av disse punktene, bør være med i avtaler som inngås nå.

Husk at Creos juridiske avdeling bistår med kontraktvurdering som en del av dine medlemsfordeler! Kontrakter kan sendes inn til post@creokultur.no.