Innspill til Kulturdepartementet, fra Creo, Norsk Skuespillerforbund og Norske Dansekunstnere.

Vi setter pris på at kulturministeren retter fokuset fremover, og bidrar til at norsk kunst og kulturliv kan opprettholde sin aktivitet. Vi vil derimot påpeke at vi på langt nær er gjennom krisen, og at lokale utbrudd og nedstengninger kan skje, og ofte på kort varsel. Kulturdepartementet må påse at stimuleringsordningen omfatter all virksomhet i feltet, underleverandører og aktører i hele økosystemet til kulturbransjen. Dette gjelder også den skjøre infrastrukturen i bransjen. Skal man avhjelpe sektoren og stimulere, må hele økosystemet ses i en helhetlig sammenheng og den må settes i stand til å ta trygge valg og kunne gjennomføres under de til enhver tid rådende nasjonale påbud og råd for smittevern. Vi ber derfor om en stimuleringsordning, som også gir rom for kompensasjon ved avlysning på kort varsel grunnet Covid-19.

Creo, Norsk Skuespillerforbund og Norske Dansekunstnere ønsker å gi ytterligere innspill til stimulerings- og kompensasjonsordningen for kulturlivet. Våre innspill vil i del A handle om den kritiske situasjonen aktører i Oslo står i etter den nye nedstengningen, og hvilke tiltak som må tilpasses disse. I del B vil vi fokusere på tiltak som gjelder for et lengre tidsperspektiv.

Del A

Vi støtter intensjonene bak regjeringens stimuleringsordning for kulturlivet. Kulturministeren har oppfordret til aktivitet, til å holde hjulene i gang, og vi ser nå hvordan aktører i Oslo faller mellom to ordninger. Utfordringen er velkjent og godt belyst i presse, og vi er klar over at dette er en problematikk det jobbes intenst med i Kulturdepartementet.

At man ser på endringer i forskriften for kompensasjonsordningen, slik at de som nå opplever nedstenging i Oslo, er essensielt. At de får dekket de faktiske kostnader, som dokumenteres gjennom deres søknad til stimuleringsordningen må ivaretas. Aktørene har inngått kontrakter med alle underleverandører, og det må sikres at disse forhold kan imøtekommes, slik kulturministeren også legger som et premiss.

Ved lokale smitteutbrudd og nedstengninger som fører til at arrangør må stenge ned, må man ikke avkorte rammebevilgningen. Vi ber om at produsentene eller arrangørene inngår kontrakter med alle sine underleverandører, skapende og utøvende kunstnere for prøve- og formidlingsperiode, som samsvarer med bransjestandard. For at dette skal være mulig må produsentene forsikres om at de vil motta stimuleringsmidler som samsvarer med de faktiske kostnadene som vil påløpe. Per dags dato opplever aktører i Oslo en forskjellsbehandling, som kun beror på saksbehandlingstid, og hvor deres søknad ligger i søknadsbunken.

Denne type svært uheldige situasjoner kan ikke forekomme. Det enkleste hadde vært om man behandler alle innkomne søknader på samme grunnlag uavhengig av når man søkte og om man gjennomfører eller ikke. Vi ber om at uunngåelige økonomiske forpliktelser gjelder for alle underleverandører og alle tilknyttede kunstnere og kulturarbeidere i henhold til inngåtte kontrakter som svarer til bransjestandard.

Del B

Kulturlivet var bransjen som først ble stengt ned, og som mest sannsynlig vil være sist tilbake i normalt gjenge. Det betyr at kulturlivet må følges med tiltak som sikrer bransjen gjennom hele krisen. Dette gjøres gjennom stimulerings- og kompensasjonsordninger som samsnakker. Ordningene må være tydelige, og ha en mye lengre tidshorisont enn de har per dags dato.

Vi stiller oss bak at det skal stimuleres til aktivitet, men vi kan oppleve ytterligere nedstengninger, og det er derfor helt essensielt at kulturbransjen ser at det er ordninger som også ivaretar dem om nasjonale eller lokale myndigheter skulle stenge dem ned igjen. På grunn av situasjonen i Oslo har vi aktører, som blant andre Scenekvelder, som er usikre på om de kan ta risikoen med å planlegge for produksjoner for våren 2021.

Risiko og usikkerhet som får utslag for vår bransje:

 1. Nasjonale og lokale restriksjoner som fører til avlysninger og nedstengninger.
  Aktører som stimuleres til aktivitet må vite at det er gode nok kompensasjonsordninger tilgjengelig ved en plutselig nedstengning. Uten dette vil man
  a) ikke ta risikoen det medfører å prøve å holde hjulene i gang, eller
  b) tilby underleverandørene kontrakter med avlysningsklausuler som flytter all risiko over på underleverandøren.
 2. Interne smitteutbrudd som fører til avlysninger man per definisjon i dag er ansvarlig for.
  En forkjølet utøver som er på DKS-turné, erfarer i dag at aktøren selv står ansvarlig for en avlyst forestilling. Både utøveren med symptomer og friske kolleger med egne enkeltpersonforetak blir stående uten jobb og må ta den økonomiske støyten. Det utgjør en økt smittevernrisiko når det er så sterke økonomiske insentiver for å ”overse” symptomer.

Slik vi ser det vil både punkt 1 og 2 føre til at hele næringskjeden ikke kan ivaretas godt nok, med mindre man har ordninger som tar høyde for mulige nedstengninger eller avlysninger.

Slik sikres kulturbransjen gjennom krisen

Tiltakene rettet mot kulturbransjen må innrettes med forskrifter som ivaretar det økonomiske rommet selv ved plutselige avlysninger eller nedstengninger. Uten denne sikkerheten vil ikke kulturbransjen kunne stimuleres til aktivitet – for hvem tør å ta sjansen?

Vi ber om:

 1. Et forvaltningsapparat som raskt og effektiv behandler søknader. Norsk Kulturråd har så langt ikke evnet å forvalte de ordninger de er tildelt godt nok, og det må innføres praksiser og rutiner som effektiviserer behandlingstiden. Stimuleringsordningen og kompensasjonsordningen skal ikke underlegges kunstnerisk vurdering, men følge tydelige instrukser.
 2. Stimuleringsordninger som ivaretar aktører i bransjen, som gir dem en forutsigbarhet, og som ikke setter dem på bar bakke ved plutselige nedstengninger eller avlysninger. Dette betyr at stimuleringsordningen skal fungere som et incentiv til økt aktivitet, men også romme muligheten for kompensasjon når og om det blir nødvendig.

Vi er klar over at det jobbes hardt i departementet, at utfordringene og henvendelsene står i kø, men håper at dette avklares kjapt.

 

Med vennlig hilsen,

Hans Ole Rian
Forbundsleder Creo

Knut Alfsen
Forbundsleder Norsk Skuespillerforbund

Eva Grainger
Nestleder Norske Dansekunstnere

 

Foto: Ihne Pedersen