– presisering av arbeidstakerbegrepet

Tirsdag kveld leverte Stortingets arbeids- og sosialkomite en innstilling om endring av arbeidsmiljøloven i tråd med Fougnerutvalgets utredning. I denne innstillingen er det flere endringer som er viktige for Creos medlemmer og vi går her igjennom de viktigste:

  1. Presisering av arbeidstakerbegrepet

Det er en kjent problematikk i kunst- og kultursektoren at arbeidstagere i mange tilfeller blir feilaktig klassifisert som oppdragstagere, og derfor mister vern etter arbeidsmiljøloven samt sosiale goder som sykepengedekning og dagpengerettigheter. Creo har høsten 2022 fått behandlet en slik klassifiseringssak i Hålogaland lagmannsrett som gav oss medhold i at en musiker tilknyttet ishavskatedralen som oppdragstaker, i realiteten skulle vært arbeidstager.

Komiteen har med sin innstilling nå foreslått en presisering av arbeidstagerbegrepet for å klarere skille mellom arbeidstagere og oppdragstagere, samt nedtegner konkrete vurderingskriterier for et arbeidstakerforhold i ny § 1-8. De har i tillegg lagt inn en viktig presumpsjonsregel som sier at det skal legges til grunn at det foreligger et arbeidstakerforhold med mindre oppdragsgiver gjør det overveiende sannsynlig at det foreligger et selvstendig oppdragsforhold. Dette er etter Creos syn en svært viktig presisering som flytter bevisbyrden fra arbeidstaker og over til oppdragsgiver. Forhåpentligvis vil denne presumpsjonsregelen også være med på å redusere antall saker som må til rettslig behandling for å få avklart et arbeidstakerforhold.

Det er i tillegg foreslått utredet å gi arbeidstilsynet utvidet mandat til å håndtere denne type saker, slik at tvister om tilknytningsforhold kan løses på et lavere nivå enn i en domstol.

  1. Utvidet fortrinnsrett

I forslag til ny § 14-2 har komiteen foreslått å utvide fortrinnsretten til arbeidstagere som er sagt opp på grunn av virksomhetens forhold fra en virksomhet som tilhører et konsern, til å gjelde fortrinnsrett til ny ansettelse i også andre virksomheter i konsernet.

  1. 4-års reglen ved midlertidig ansettelse reduseres.

Etter gjeldende arbeidsmiljølov § 14-9 (7) har en midlertidig ansatt i arbeid av midlertidig art (sesong- eller prosjektarbeid) krav på fast ansettelse etter 4 år. Med komiteens innstilling foreslås dette redusert til tre år, på lik linje vikariater. Dette er også en harmonisering med statsansatteloven.

 

Creo stiller seg bak komiteens innstilling, og er glade for at våre høringsinnspill er hensyntatt. Dette anses som en viktig sikring av våre medlemmers rettssikkerhet. Innstillingen skal behandles i slutten av februar, og lovendringene vil tre i kraft i juni, forutsatt at de blir vedtatt.

Hvis du ønsker å lese hele innstillingen til arbeids- og sosialkomiteen, se her.