Til Helsedirektoratet fra Creo og Virke

Vi viser til invitasjonen til å gi innspill til arbeidet med antallsbegrensning på offentlige arrangementer med faste tilviste plasser, og takker for muligheten. 

Kulturfeltet har lenge undret seg over hvorfor myndighetene ikke har vist den samme tillit til kulturbransjen som til aktørene nevnt i covid-19-forskriftens § 14 a. Vi vil minne om at publikumshåndtering er blant kjernekompetansen hos kulturvirksomheter, og det er derfor på høy tid at regjeringen åpner opp for bedre tilpasninger også for kulturbransjen. 

Med tanke på antallsbegrensinger mener vi man bør etterstrebe en så enkel modell som mulig, hvor kompetansen de profesjonelle kulturarrangørene har opparbeidet seg gjennom 22 måneder med pandemi vises tillit. Vi er av den klare oppfatning at kulturarrangementer bør likebehandles med praksisen som er etablert for varehandel, markeder, museer og biblioteker, jamfør covid-19-forskriftens § 14 a (vår utheving): 

§ 14a. Krav til smittevernfaglig forsvarlig drift ved andre virksomheter Treningssentre, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, bowlinghaller, kjøpesentre, butikker, bingohaller, bibliotek, museer, varemesser, midlertidige markeder og lignende skal, for å kunne holde åpent, drives smittevernfaglig forsvarlig. Med smittevernfaglig forsvarlig drift menes at virksomheten skal sørge for at det er mulig å holde minst 1 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand, at virksomheten har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at rutinene blir overholdt. Den enkelte virksomhet skal fastsette hvor mange personer som maksimalt kan være til stede i lokalene, beregnet ut fra lokalenes størrelse og utforming. Det skal om nødvendig benyttes vakthold for å sikre at kravet etterkommes. 

Det betyr at generelle antallsbegrensninger fjernes, og at det er den enkelte virksomhet som selv fastsetter maksimalt antall publikum, beregnet ut fra lokalenes størrelse og utforming. 

Eventuelle behov for tilpasning av lokaler og arenaer, og andre praktiske forhold knyttet til offentlige arrangementer, bør forankres i tilsvarende smittevernsveiledere. Slike veiledere kan i motsetning til forskriften både detaljeres mer, og endres raskere ved behov, og de vil kunne ivareta både smittevernfaglig og arrangementsfaglig kompetanse effektivt. Vi tilbyr gjerne å stille opp med vår kunnskap og på vegne av våre medlemmer bidra inn i arbeidet med å utvikle slike. 

Vi ser frem til en god prosess, og utdyper gjerne i den videre dialogen. 

 

Les brev til Helsedirektoratet