I dag kom Arbeids- og sosialkomiteen med sin tilråding til Stortinget på en viktig sak for norsk kunst og kulturliv; Prop. 116 L «Midlertidig lov om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19».

Creos kommentarer til regjeringens forslag til lov kan du lese her.

I forslaget fra regjeringen lå det inne et punkt om at det kunne gis en hjemmel i forskrift til å sette kompensasjonsgraden lavere enn 80%. Det var et forslag vi i Creo var sterkt kritiske til. Selvstendig næringsdrivende og frilansere driver med generelt stor risiko, og har generelt dårlige sosiale rettigheter. Med tanke på at ytelsen kun gis fra og med dag 17 etter dokumentert inntektsbortfall, og med tanke på at beregningsgrunnlaget baserer seg på årsinntekt fra 2019, foreligger det allerede for de fleste et stort tap de selv må bære. I all realitet er derfor kompensasjonsytelsens størrelse ikke 80 % av beregningsgrunnlaget, men langt lavere. Hvis en i tillegg tar prisutviklingen med i dette regnestykket, fremstår departementets forslag for oss som mildt sagt urimelig.

Beklageligvis ønsker både Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti å vedta en slik endring. Dog ikke lavere enn ordinær dagpengesats på 62,4 pst. og ikke tidligere enn 1. august 2020.

–  Likevel er dette en svekkelse av kunstnernes stilling i samfunnet og en ytterligere svekkelse av den enkelte kulturarbeiders mulighet til å overleve i kulturbransjen, sier forbundsleder i Creo, Hans Ole Rian.

De borgerlige partiene vil ikke åpne for å bruke tre år som grunnlag

Et av de sterkeste ankepunktene vi hadde mot regjeringens forslag var punktet om å åpne for å bruke gjennomsnittet fra de tre siste årene som grunnlag for kompensasjonen, i stedet for å bruke hovedregelen med 2019 som grunnlag. For kunstnere er det vanlig å ha variable inntekter. Et år kan være veldig produktivt, uten at du har noen inntekter av den grunn. Derimot kan denne produktiviteten gi inntekter neste år. Variasjoner der inntekten i f eks 2018 var flere ganger høyere enn i 2019 er ikke uvanlig.

Det var dessverre bare Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti som ønsket en slik åpning. De borgerlige partiene, inkludert Fremskrittspartiet – som nå ikke sitter i regjering, ville ikke åpne for dette helt nødvendige tillegget.

Det var også bare SP, AP og SV som ønsket en bredere definisjon av kravet til minsteinntekt for å komme inn under ordningen, og det var kun disse tre partiene som ønsket å etablere en ordning som sikrer korrekt ytelse og forhindrer dobbelt avkortning for personer som ved samtidig arbeid er innvilget to livsoppholdsytelser for samme tidsperiode.

–  Det dette viser oss er at vi ikke kan betrakte gamle «kulturpartier» som Høyre og KrF som kulturvennlige og -interesserte lengre, sier forbundsleder Hans Ole Rian.

– Mens opposisjonen her har lyttet til kulturlivet, og lagt inn forbedringer som vi i kulturlivet har foreslått, og som vi har påpekt som viktige, har både regjeringspartiene og FrP vist oss at kunst, kultur og kunstnere ikke er et prioritert område for dem. Det gjør meg trist.

Merk at selv om AP, SV og SP er i flertall i komiteen, og at det i merknadene fra komiteen er disse tre partiene som danner flertallet, har ikke disse tre partiene flertall på selve Stortinget. Det er derfor slik at under pkt 4 Komiteens tilråding er det kun tilråding A, som fremmes av en samlet komité som har flertall, og som høyst sannsynlig blir vedtatt. Tilråding B I, II og III (fra SP, SV og AP) har ikke flertall i samlet Storting, og vil derfor falle, om ikke f eks Venstre velger å gå imot resten av regjeringspartienes innstilling.

– I vårt møte med kulturminister Abid Raja mandag uttrykte han stor sympati for ønsker og behov fremmet av en samlet kulturbransje. Jeg håper derfor Venstre på Stortinget lytter til Venstres mann i kulturdepartementet, og stemmer sammen med flertallet i komiteen, sier Rian til slutt.

Hele komiteens innstilling kan du lese her.

Både regjeringspartiene og FrP har vist oss at kunst, kultur og kunstnere ikke er et prioritert område for dem.