Kulturministeren har på viktige områder lyttet til kulturbransjen, og forskriften til den nye stimulerings-ordningen for arrangementer har på flere områder blitt mye bedre. Her er Creos kommentarer til pressekonferansen 19.10.2020.

Ministeren har presisert at Kulturrådet i sine tildelinger ikke skal drive kunstfaglig skjønnsbehandling, men skal gjøre helhetlige vurderinger av søknadene. Kulturrådet skal også gjøre det de kan for at kulturnæringen og kulturbransjen som helhet blir ivaretatt.

– Dette er viktig for oss, vi har helt siden starten av denne pandemien påpekt viktigheten av at alle ledd i kulturbransjen må kompenseres for at regjeringen har valgt å stenge ned kulturlivet, sier Rian i en kommentar.

– Dog tar vi forbehold om at det ministeren sa blir nedfelt i oppdragsbrevet til Norsk kulturråd, da vi ikke kan se at alle de gode nyhetene han kom med er tydelig nok presisert i den nye forskriften.

Pålegget om revisjon er endret. Mens det i den opprinnelige forskriften lå inne et krav om revisjon for prosjekt på over 200.000, er denne nå hevet til 1 million. Dette er kanskje en liten endring, men for mange ville denne lave terskelen ha ført til at store deler av kompensasjonen ville blitt spist opp av revisjonshonorarer, og i begrenset grad gi relevant informasjon. Plikten til å oppbevare dokumentasjon er også endret fra ti til fem år.

Ministeren presiserte at intensjonen er å gi støtte slik at arrangementer blir gjennomført.

– Det er en intensjon vi i Creo støtter fullt ut, sier Rian. Vi er glade for at ministeren så tydelig sier at musikere, artister, lyd, lys, scene og arrangørene selv skal sitte igjen med anstendige honorarer. Spesielt viktig er det at det legges opp til at arrangøren også kan sitte igjen med et overskudd, selv om tre prosent for noen kan være i minste laget.

En viktig sak for mange har vært arrangørene som er registrert i Frivillighetsregisteret. Disse var i utkastet til forskrift ikke inne i denne ordningen. Nå er dette endret, og sammen med menighetsråd kan disse søke, på linje med andre arrangører.

– Dette er en god og riktig endring, da mange av disse er profesjonelle arrangører på lik linje med de som denne ordningen skulle treffe. De engasjerer, lønner og honorerer svært mange profesjonelle musikere, artister, teknikere og andre kulturarbeidere, sier Rian.

Rian er også svært tilfreds med at det legges opp til rask saksbehandling og løpende utbetalinger. Dette sikrer nødvendig likviditet til selskapene og enkeltpersonene, det gjør det enklere å planlegge og gjennomføre arrangementer og det vil forhåpentligvis bidra til enda litt større aktivitet og til en noe større tro på en fremtid etter koronaepidemien er over.

Det er også bra at det settes av 130 millioner til andre tiltak, og Creo er spesielt glad for de 50 millionene som Norsk kulturråd skal fordele etter kunstfaglig skjønn.

– Det er midler som vil komme meget godt med, og som vil stimulerer de delene av kulturlivet som ikke treffes så godt av de andre ordningene, sier Rian.

Men, vi vet ennå ikke hva som skjer med kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere. Denne viktige ordningen for kulturbransjen lå ikke inn i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021, og der må vi sette vår lit til at Stortinget tar ansvar og i hvert fall forlenger denne fram til sommeren 2021.

Stimuleringsordningen tar ikke høyde for de kraftige smitteverntiltakene som er iverksatt og som kanskje kommer til å vare et godt stykke ut i 2021. Ordningen kan hjelpe de mindre arrangørene og spillestedene, men reflekterer ikke det faktum at ingen nå planlegger store arrangementer.

Stimuleringsordningen kommer ikke til å føre til at det settes opp store produksjoner i for eksempel Oslo Spektrum eller Trondheim Spektrum. Det gjør at alle som lever av store events og arrangementer på vinterhalvåret og som allerede har mistet omsetningen fra festivalene på sommeren 2020, står med en bunnskrapt økonomi uten mulighet for inntekt i tiden framover. Vi risikerer nå at kanskje halvparten av bemanningen i sceneteknisk bransje, som lever av de store arrangementene, ikke har inntekt i 2021.