Creo har mottatt mange henvendelser angående kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere i forbindelse med covid-19. Vi har derfor laget en forenklet oversikt hvor vi prøver å gi svar på noen av de spørsmålene som har kommet inn.

Hvem gjelder ordningen for?

Ordningen gjelder for selvstendig næringsdrivende og frilansere med personinntekt fra næring eller oppdrag over 0,75G (ca. 75 000), i aldersgruppen 18–67 år, som har mistet hele eller deler av denne inntekten som følge av utbrudd av covid-19. Det er en forutsetning at næringsvirksomheten er etablert før 1. mars 2020.

 

Hvilke inntekter skal kompenseres gjennom ordningen?

Ordningen gjelder bortfall av personinntekt fra næring eller oppdrag. Ordningen gjelder ikke arbeidsinntekt fra ansattforhold eller kapitalinntekt.

Kompensasjonen gjelder med andre ord personinntekter som ikke gir rett til dagpenger.

 

Hvordan beregnes kompensasjonen?

Kompensasjonen beregnes på bakgrunn av den faktiske næringsinntekten du har hatt tidligere.

  • Kompensasjonsgrunnlaget for frilansere beregnes som hovedregel ut fra et gjennomsnitt av inntekten som er rapportert til Skatteetaten via a-ordningen de siste 12 månedene før mars 2020. For nyetablerte frilansere kan en kortere periode legges til grunn.
  • Kompensasjonsgrunnlaget for selvstendig næringsdrivende beregnes som hovedregel med utgangspunkt i næringsinntekt de siste tre inntektsårene. Det skal her tas utgangspunkt i pensjonsgivende årsinntekt fra næring fra og med 2017. I tilfeller hvor lignet inntekt ikke er representativ, kan søker oppgi inntekt fra senere år som grunnlag for beregningen.

 

Hvor mye av tapet blir dekket?

Kompensasjonen skal dekke opptil 80 % av 6 G (ca. kr. 600 000). Dette utgjør ca. kr. 480 000. Dette er hva du maksimalt kan få utbetalt gjennom denne ordningen. Det bemerkes at ytelsen gis måned for måned og at 480 000 derfor er for et samlet år.

Det er imidlertid noen justeringer i beregningsgrunnlaget og noen fradrag som kommer inn:
For selvstendig næringsdrivende og frilansere som også har arbeidsinntekt eller rett til dagpenger, sykepenger eller omsorgspenger trekkes dette fra grensen på 6 G, slik at det ikke gis kompensasjon på et grunnlag større enn differansen mellom 6 G og summen av de nevnte inntektene. Med andre ord; Hvis du har lønnsinntekt eller andre ytelser fra NAV har du kun krav på differansen mellom denne inntekten og 6 G.

For å illustrere dette, kan vi bruke følgende regnestykke:
Dersom du har hatt ordinær arbeidsinntekt som ansatt ved f.eks. Kulturskolen på kr. 400 000 og næringsinntekt fra egen virksomhet på kr 200 000 eller mer, så er det kun næringsinntektene på kr. 200 000 som er med i beregningsgrunnlaget. I et slikt tilfelle vil du få dekket 80 % av 200 000 = kr. 160 000. Næringsinntekt utover kr. 200 000 vil du med andre ord ikke få kompensert i et slikt tilfelle. Det er i regnestykket tatt utgangspunkt i årsinntekt som gjøres om til en månedsinntekt ved utbetaling.

Etter at man har kommet frem til beløpet over, skal det kun gjøres fradrag for ev. næringsinntekter i dette beløpet. Hvis du ikke har hatt næringsinntekter i samme periode som du søker dekning for, får du utbetalt kompensasjonen uavkortet. Dersom du imidlertid har hatt næringsinntekter i samme periode som du søker kompensasjon for, så skal det gjøres fradrag i kompensasjonen for 80 % av det du har hatt i næringsinntekter. Du kan med andre ord drive noe næringsvirksomhet ved siden av ytelsen som ikke går til fradrag.

For å illustrere dette med utgangspunkt i siste regnestykket over vil f.eks. en inntekt fra f.eks. platesalg, streaming, konsert via nett e.l. på kr. 5 000 i ytelsesperioden det søkes dekket for, komme til fradrag i utbetalingen med kr. 4 000 (80 % av kr. 5 000). Dette vil da gi en kompensasjonsutbetaling på totalt kr. 9 333.

Beregningsgrunnlag: kr. 160 000 (80 % av 200 000) = kr. 13 333 pr. måned
Fradrag næringsinntekter i ytelsesperioden: 80 % av 5 000 = kr. 4 000
Kompensasjon kr: 9 333.

Det gjøres oppmerksom på at regnestykkene over kun er ment som en illustrasjon på hvordan beregningsreglene for kompensasjonen vil kunne slå ut basert på hvordan vi forstår forskriften.

 

Hvilken periode er kompensasjonen ment å dekke?

Skjæringspunktet er satt til 12. mars, dvs. den dagen de nasjonale restriksjonene ble innført. Vi antar at dette betyr at inntektstapet må ha funnet sted etter 12. mars. Ytelsen kan utbetales for den perioden forskriften gjelder.

Kompensasjonen gis fra og med dag 17 etter inntektsbortfall, slik som ved sykepenger for selvstendig næringsdrivende. Det vil si at du får ikke dekket de første 16 dagene du har lidt et inntektstap.

 

Hvordan blir ytelsen utbetalt?

Ytelsen betales per måned og etterskuddsvis, da næringsinntekter i ytelsesperioden skal komme til fradrag.

Første mulige dag for kompensasjonsstønad blir 30. mars.

 

Hvordan søker jeg?

NAV er allerede i gang med å lage en digital løsning som gjør at utbetalingene kan skje automatisk. Søknadsfunksjonen skal ifølge NAV være på plass i begynnelsen av mai. Informasjonen på nav.no oppdateres fortløpende.

De som søker om den nye ordningen, vil få detaljert veiledning underveis i søknadsprosessen, skriver NAV.

 

Hva gjør jeg frem til jeg får utbetaling?

Selvstendig næringsdrivende og frilansere kan ha rett til økonomisk sosialhjelp. Vi anbefaler at du sjekker ut med NAV om du kan har krav på dette i mellomtiden.