For å hindre en betydelig kompetanseflukt, som vil skape store problemer for gjenåpningen av kultur-Norge, er det Creos klare anbefaling at spesielt denne kompensasjonsordningen videreføres, da den er det siste - og ofte avgjørende - sikkerhetsnettet for flere tusen arbeidere.

I regjeringens forslag til statsbudsjett står det at kompensasjonsordningen ikke videreføres inn i 2021. I Prop. 116 L (2019–2020) Midlertidig lov om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19 henvises det til at ordningen «avvikles ved utgangen av oktober 2020». Som vi alle husker, førte dette forslaget til store protester, demonstrasjoner og markeringer over hele landet, som resulterte i at Stortinget heldigvis gjorde om på dette og videreførte ordningen til i hvert fall ut desember 2020. Der var både en samlet kulturnæring og mange tusen kulturarbeidere svært glade for! Dessverre ble kompensasjonsgraden samtidig senket fra 80 til 60%.

Denne kompensasjonsordningen har – i koronaperspektiv – en lang historie. Den ble vedtatt helt i starten av epidemien og har ifølge Stortingets Vedtak nr. 395, 16. mars 2020 følgende siktemål:

«Stortinget ber regjeringen innføre en midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som nå mister hele eller deler av inntektsgrunnlaget sitt som en følge av korona-pandemien.»

For de selvstendig næringsdrivende, og spesielt for de som har sitt virke innenfor kulturnæringene, er virkningene av regjerings nedstengninger i forbindelse med koronaepidemien langt fra over. Vi ser heller ikke noen betydelige bedringer i sikte, i hvert fall ikke før tidligst til sommeren.

Ifølge en rapport utarbeidet for MIR (Musikkindustrien næringsråd) av BI Centre for Creative Industries (BI:CCI), utgitt i 9 juni i år, peker funnene tydelig på hvor alvorlig krisen er for denne bransjen:

  • 84 prosent av frilansere og selvstendig næringsdrivende har fått avlyst oppdrag, og 69 prosent har fått utsatt oppdrag etter koronarestriksjonene 12. mars.
  • Gjennomsnittlig reelle inntektstap for frilansere og selvstendig næringsdrivende etter 12. mars og ut 2020 er på 95 700 kroner. Forventet inntektstap for resten av året, utover reelle tap, var på 148 500. Satt opp mot gjennomsnittsinntekt i 2019, på 436 000 kroner, utgjør reelle og forventede tap til sammen over halvparten av inntektene til frilansere og selvstendig næringsdrivende i år.

Inntektstapet øker

En skulle tro at situasjonen var bedre etter sommeren, men den siste rapporten fra Menon/BI, utgitt i oktober, viser at inntektstapet nå ligger på rundt 180.000 kroner i gjennomsnitt per september. Andre relevante funn fra denne rapporten er at:

  • 32 prosent av kultursektorens inntekter har falt bort så langt i 2020. Dette er et litt lavere estimat enn våre tidligere anslag i mai (Grünfeld, et al., 2020) og skyldes primært informasjon hentet inn gjennom den seneste spørreundersøkelsen. Til sammenligning forventes inntektene å krympe med mellom 4 og 7 prosent for norsk økonomi, mens reiselivsnæringen har mistet 30 prosent av inntektene (NHO Reiseliv, 2020). Kultursektoren er med andre ord rammet på dramatisk vis.
  • For individene (skapere, utøvere, o.l.) har inntektstapet så langt vært klart størst innen musikk (rundt 180 000kroner i gjennomsnitt per september). Dernest kommer visuell kunst og scenekunst.
  • Kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende er nå den mest brukte ordningen for individene i kulturbransjen. Andelen individer som oppgir at de har benyttet tiltaket har økt fra 13% i mai til 23% i september.

De selvstendig næringsdrivende i kulturnæringene innehar nøkkelkompetanse som er essensiell når kulturlivet skal tilbake til en normalsituasjon. For å hindre en betydelig kompetanseflukt, som vil skape store problemer for gjenåpningen av kultur-Norge, må kompensasjonsordningen videreføres.

Vi merker oss derfor at departementet skriver at: De midlertidige løsningene som er utviklet, må også forvaltes slik at de raskt kan gjenopptas dersom det skulle bli nødvendig.

Videre skriver de at: Inntektssikring og trygghet for dem som står utenfor arbeidslivet, må avveies mot gode insentiver til arbeid.

Samtidig skal regjeringens tiltak og virkemidler møte dagens utfordringer knyttet til koronasituasjonen på en god måte. Tiltak under Arbeids- og sosialdepartementet har bidratt til å dempe konsekvensene for berørte virksomheter, til å sikre inntekt for de som har mistet inntekt som følge av pandemien og smitteverntiltak, og til å hindre unødvendige oppsigelser.

Det er Creos klare anbefaling at spesielt denne kompensasjonsordningen videreføres, da den er det siste – og ofte avgjørende – sikkerhetsnettet for flere tusen arbeidere. Og selv om andre ordninger – som kulturdepartementets foreslåtte stimuleringsordning – vil vise seg å fungere godt vil det etter vårt syn være et sterkt behov for en ordning for alle de som ikke kan benytte seg av andre tiltak. Husk også at det er svært mange selvstendig næringsdrivende utenfor kulturbransjen som også vil bli rammet om denne ordningen faller bort.

I en rekke bransjer er markedet midlertidig satt på pause på grunn av smittevernsrestriksjonene. Men dette markedet vil etter alle solemerker gjenoppstå den dagen dette er over. Da vil det igjen være behov for de kvalifikasjonene og den kompetansen disse besitter.

Det er liten mobilitet mellom bransjer. Og når hele bransjer midlertidig ligger nede for telling er det få eller ingen ledige jobber å gå til innenfor bransjene. Dermed er det også et spørsmål om hvor og hvor realistisk det er å få disse over i annet arbeid. Det er også et spørsmål om hvor hensiktsmessig det er å bruke ressurser på å forsøke når arbeidsplassene høyst sannsynlig kommer tilbake innen relativt kort tid.

Med forventet utrulling av vaksine våren 2021 vil markedet begynne å åpne opp igjen. Likevel vil det være urealistisk å forvente å være tilbake til i normalsituasjon før tidligst Q3 2021.

Siden denne gruppen yrkesutøvere fremdeles er i den situasjonen at de har mistet hele eller deler av inntektsgrunnlaget sitt som en følge av korona-pandemien (jfr Stortingets vedtak den 16. mars i år), siden FHI fremdeles anser pandemien som pågående, og siden myndighetene fremdeles pålegger aktørene i kulturlivet stadig strengere restriksjoner, ber vi om at kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende forlenges så lenge det er nødvendig, og i hvert fall fram til sommeren 2021. Vi ber også om at kompensasjonsgraden økes til 80% igjen.