Partene i kirkelig sektor er blitt enige om en felles uttalelse med bakgrunn i Koronapandemien.

Hele Norge er nå i en helt spesiell og veldig vanskelig situasjon. Det rammer hver eneste en av oss, på ulike måter. Koronapandemien (COVID-19) stiller landet overfor helt nye utfordringer. Det er derfor viktig at vi nå står sammen og samler oss om de råd og anbefalinger som kommer fra myndighetene. Helsemyndighetenes prioritet er nå å begrense smittespredningen i størst mulig grad, for å kunne gi helsehjelp til de som trenger det mest.

KA og arbeidstakerorganisasjonene følger situasjonen nøye og har tett dialog for å finne løsninger på utfordringene som våre medlemmer – alle ansatte, alle kirkelige organer og øvrige virksomheter tilknyttet KA nå står i. Det er forskjellige situasjoner ulike steder i landet, og i ulike tjenester. De kirkelige fellesråd er også gravplassmyndighet overfor helebefolkningen i de fleste av landets kommuner.

Vi er imponerte og stolte av arbeidet som gjøres og understreker at raushet og gode prosesser lokalt nå er viktig for å skape trygghet i en krevende tid. Det er viktig å finne løsninger som ivaretar virksomhetenes kirkelige og samfunnsmessige oppdrag overfor befolkningen, og som samtidig ivaretar den enkelte arbeidsgivers og arbeidstakers behov. Gode prosesser for dialog og medvirkning mellom arbeidsgivere og tillitsvalgte er særdeles viktig nå.

Vi står sammen om et felles løft for å løse oppgavene. Det er viktig med fleksibilitet lokalt slik at kompetanse og ressurser disponeres og omdisponeres på best mulig måte. Vi understreker viktigheten av åpenhet og dialog i forbindelse med endrede arbeidskraftbehov som måtte oppstå, herunder behov for endringer av ansattes arbeidstid. Eventuelle omdisponeringer følger saksbehandlingsreglene i hovedavtalen, hovedtariffavtalen og arbeidsmiljøloven. Situasjonen er imidlertid utfordrende både for arbeidsgivere, ansatte og tillitsvalgte, og stiller krav til fleksibilitet hos alle parter. Det er i den forbindelse viktig at berørte ansatte løpende mottar informasjon om hvilke behov som kan påvirke deres arbeidssituasjon. Det er viktig å ivareta de ansatte slik at det ikke oppstår uforsvarlige helsebelastninger i en tid der vi trenger alle ansatte for å opprettholde maksimal kapasitet over tid i samfunnskritiske tjenester.

Det presiseres at ekstraordinære hendelser ikke setter hovedtariffavtalens betalingsbestemmelser til side. Det er videre grunn til å tro at en langt på vei vil være i stand til å finne tilfredsstillende løsninger innenfor gjeldende arbeidsplaner. For pålegg og mer- og overtidsarbeid og forskjøvet arbeidstid mv., vises det til arbeidsmiljølovens og hovedtariffavtalens bestemmelser. Partene sentralt vil samtidig fortløpende vurdere om det er behov for inngåelse av sentrale avtaler knyttet til fravik av arbeidstidsbestemmelsene. Det vil kunne oppstå behov for omdisponering av ansatte til andre oppgaver enn de som normalt utføres. Det er en fordel å vektlegge frivillighet i disse tilfellene. Uansett er det i slike tilfeller avgjørende at aktuelle ansatte så tidlig som mulig informeres om dette med sikte på å ivareta den enkeltes forutberegnelighet om egen arbeidssituasjon. Det oppfordres til dialog de lokale parter imellom om nødvendigheten av dette, samt om i hvilke situasjoner det vil kunne være aktuelt.

De sentrale parter oppfordrer de lokale parter til å jobbe sammen, med drøftinger, dialog, trygghet og fleksibilitet som viktige holdepunkter. Vi tror dette er den beste måten å løse våre felles utfordringer på i denne ekstremt krevende tiden. Dersom det er behov for råd og veiledning oppfordrer vi også lokale parter til å ta kontakt med de respektive sentrale parter.

 

KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter

Arbeidstaker organisasjoner:

Akademikerforbundet
Arkitektenes fagforbund
Delta
Den norske kirkes presteforening
Det Norske Diakonforbund
Econa (tidligere Siviløkonomene)
Fagforbundet
Fellesorganisasjonen
Forskerforbundet
Kirkelig undervisningsforbund (tidligere Kateketforeningen)
Lederne
Creo (tidligere Musikeren fellesorganisasjon MFO)
Naturviterne
NITO
Norges Juristforbund
Norsk Lektorlag
Norsk Sykepleierforbund
Parat
Samfunnsviterne
Samfunnsøkonomene
Tekna
Utdanningsforbundet

 

Last ned uttalelse som PDF