Creo, Virke, Spekter, NTO, NKA og Norske kulturhus har i dag sendt følgende brev til regjeringen.

Den samlede tiltaksbyrden, slik den har rammet kulturlivet fra midten av desember, kan ikke fortsette. Vi etterlyser bedre dokumentasjon av effekten og forholdsmessigheten av smittevernrestriksjonene i henhold til smittevernloven.

Konsekvensene av det som i realiteten er en ny nedstenging av kulturlivet er bekymringsfulle, og kan ikke lenger vurderes ut fra smittevern alene. Like lite som restriksjonene som rammer kulturlivet kan rettes opp ved økonomisk kompensasjon alene. Det er i det levende møtet med publikum kulturlivets mening og betydning ligger.

 

Vi ber derfor om at regjeringen så fort som mulig:

  • Innfører midlertidig bruk av koronasertifikat
  • Innfører skalerbare antallsbegrensninger for arrangementer dersom det fortsatt vurderes som nødvendig med antallsbegrensninger.

 

Det er avgjørende for et fortsatt levende og mangfoldig kulturliv at det innføres en nasjonal ordning for bruk av koronasertifikat, hvor koronasertifikat benyttes som et reelt verktøy for å lette på andre smitteverntiltak, herunder uforholdsmessige publikumsbegrensninger.

Dersom det fortsatt skal gjelde antallsbegrensinger, er det vesentlig at man går over til en skalerbar ordning, der størrelsen på kulturarenaenes publikumsarealer avgjør hvor mange som kan være til stede på arrangementer. Dette vil i praksis bety å sidestille kulturarenaer med praksisen som er etablert i varehandelen.

Det profesjonelle kulturlivet har gjennom hele pandemien tillitsfullt fulgt opp myndighetenes skiftende smitteverntiltak. Det arbeides hardt hver eneste dag for å sikre de ansatte trygge rammer for produksjon og formidling, og publikum trygge rammer for opplevelser. Med all den erfaringen og kompetansen som er bygget opp gjennom snart to år forventer vi at kulturbransjen nå blir vist større tillit gjennom en mer forholdsmessig inngripen i virksomhetene.

Det er viktig å skille på områder som er stengt/begrenset i dag, der koronasertifikat kan bidra til åpning/større publikum og de stedene der det allerede er helt åpent i dag uten koronasertifikat.

Vi understreker at koronasertifikatet skal være et verktøy for å lette tiltaksbyrden. Det må ikke innføres bruk av koronasertifikat der det allerede er helt åpent i dag uten bruk av koronasertifikat.

På bakgrunn av dette vil vi sterkt henstille til at regjeringen sørger for en modell for mer målrettede smitteverntiltak, som kan skaleres opp eller ned, alt etter hva smittesituasjonen og antall sykehusinnleggelser tilsier.

Vi ber om et snarlig møte med regjeringen og helsemyndighetene for å diskutere hvordan en slik modell kan ivareta både smittevernfaglig og arrangementsfaglig kompetanse.

 

Med hilsen,

  • Åslaug Magnusson, spesialrådgiver i Arbeidsgiverforeningen Spekter
  • Hans Ole Rian, forbundsleder i Creo – forbundet for kunst og kultur
  • Rhiannon Edwards, leder for kultur og opplevelser i Hovedorganisasjonen
  • Morten Gjelten, direktør i Norsk teater- og orkesterforening
  • Tone Østerdal, daglig leder i Norske Konsertarrangører
  • Nina Hodneland, daglig leder i Norske kulturhus

 

Brev fra kulturbransjen