Kulturdepartementet legger frem et forslag til ny lov om kollektiv rettighetsforvaltning av opphavsrett mv. Lovforslaget skal på høring 21.1.21. Creo har kommet med et innspill og vil delta på høringen i Stortinget.

Lovforslaget regulerer hvordan kollektive forvaltningsorganisasjoner skal forvalte opphavsrett og nærstående rettigheter, slik at dette kan gjøres på en effektiv, betryggende og åpen måte. Lovforslaget innebærer en styrking av rettighetshavernes stilling i situasjoner der disse har overlatt forvaltningen av rettigheter til en kollektiv forvaltningsorganisasjon.

Det fastsetter krav til kollektive forvaltningsorganisasjoner, blant annet når det gjelder styring, åpenhet og innsyn, forvaltning av rettighetsvederlag og medlemmenes medbestemmelsesrett. Disse kravene skal sikre at god forvaltningsskikk utøves både overfor rettighetshavere og brukere.

Det stilles også krav til medlemsorganisasjoner, når en kollektiv forvaltningsorganisasjon har besluttet at en medlemsorganisasjon skal fordele og utbetale rettighetsvederlag til rettighetshaverne. I slike tilfeller gjelder deler av loven også for medlemsorganisasjonen. I Norge utøves kollektiv forvaltning av rettigheter av organisasjoner som TONO, Kopinor, Gramo, Norwaco og BONO.

Creo er positive til at det stilles krav til kollektive forvaltningsorganisasjoner med hensyn til styring, åpenhet og innsyn, forvaltning av rettighetsvederlag og medlemmers medbestemmelsesrett. Det er viktig at kollektiv forvaltning av opphavsrett og nærstående rettigheter håndteres på en ansvarlig, effektiv og åpen måte.

En god gjennomføring av bestemmelsene forutsetter at forvaltningen skjer av profesjonelle forvaltningsorganisasjoner, som har det nødvendige apparatet, verktøyene og administrasjonen som kreves for dette. Creo støtter departementet med hensyn til at rettighetshavere skal ha samme vern selv om det er medlemsorganisasjonene som forvalter rettighetene og distribuerer vederlaget for dem.

Lovforslaget er en gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/26/EU. Gjennom direktivet er Norge forpliktet til å gjennomføre direktivets bestemmelser og lovforslaget ligger tett opp mot direktivets ordlyd.

 

Les hele høringsinnspillet.

For spørsmål til lovforslaget, kan Forbundsadvokat Ingvild Tellmann kontaktes på e-post: ingvild@creokultur.no.