Creos handlingsplan for miljø og bærekraft

Hva skal vi i Norge leve av etter oljen? Stadig flere peker på kunst og kultur som en del av dette svaret. Kulturarrangementer sysselsetter ikke bare kunstnere og kulturarbeidere, men har betydelige ringvirkninger for hele næringslivet.

Ser vi på den kreative og kulturelle industrien som helhet finner vi en næring i sterk vekst. En undersøkelse fra 2014 viser at denne næringen på europeisk nivå omsatte for 535 milliarder euro og sysselsatte over 7 millioner mennesker. Den er mer enn dobbelt så stor som en samlet europeisk bilindustri, og fortsetter å vokse – selv i økonomiske nedgangstider.

Kunst og kulturopplevelser er et reelt alternativ til et stadig voksende privat forbruk. Grensen for materiell velstand er for de aller fleste i vår del av verden nådd. Materiell vekst er ikke lenger bærekraftig. Kunst og kultur er en viktig del av det grønne skiftet og samtidig svaret på hva vi skal leve for i fremtiden.

 

Vi må endre holdninger

For å nå klimamålene trengs det holdningsendring. Kunst og kultur har kraft i seg til å endre holdninger og politisk kurs, og med det følger et ansvar. Kunsten som endringsaktør skal aldri undervurderes.

Som Norges største kunst og kulturorganisasjon skal Creo være i førersetet i disse sakene både i kulturlivet og i fagbevegelsen. Vi skal ha et høyt ambisjonsnivå for miljø og bærekraft i egen organisasjon. Vi skal fremme kunst og kultur som en bærekraftig fremtidsnæring, og vi skal legge til rette for at miljøvennlig og bærekraftig drift blir kunstnerens og kulturarbeiderens førstevalg.

 

Handlingsplan

Creo har utarbeidet en handlingsplan for miljø og bærekraft. Handlingsplanen inneholder konkrete mål og tiltak som skal gjennomføres i organisasjonen, inkluderer trepartssamarbeid samt samarbeid med andre organisasjoner.

Les Creos handlingsplan for miljø og bærekraft

 

Sammen for en bærekraftig bransje

Creo, GramArt og Nopa har også samlet seg om et felles initiativ for å sette klima- og miljøhensyn høyt på dagsorden fremover. Alle bransjer er nødt til å omstille seg til et lavutslippssamfunn snarest, også vår. Jo før man kommer i gang, desto større er mulighetene til å være med på å forme omstillingen kreativt og på egne premisser.

Et viktig ledd i prosessen mot å lykkes, er å engasjere, inspirere og mobilisere gjennom samordnede tiltak og løsninger. For å se nærmere på hvordan vi mest mulig effektivt og inkluderende kan slå våre krefter sammen, gjennomfører organisasjonene nå et forprosjekt som kartlegger muligheter og ideer, samt konkretiserer målsetting og ønsket retning for prosjektet.

Ved å stå sammen får vi større gjennomslagskraft – og vi når ut til flest mulig med et svært viktig budskap.