Pensjonsstreiken er over. LO Stat og Spekter er enige om å innføre en ordning med livslange og kjønnsnøytrale pensjonsytelser fra 1. april 2022.

– Vi har vært gjennom en lang og krevende streik, og fått gjennomslag for vårt hovedkrav. Vi er glade for at våre medlemmer nå kan gå tilbake på jobb, og at kultursektoren åpner igjen, sier Lise Olsen, forhandlingsleder og nestleder i LO Stat i pressemeldingen som gikk ut natt til mandag.

Etter at meklingen ble avsluttet onsdag 20. oktober offentliggjorde Spekter et nytt tilbud. Tilbudet ble fulgt opp med et brev fra LO Stat, 21. oktober. Basert på tilbudet fra Spekter og LO Stats brev inviterte Riksmekleren i helgen partene til samtaler som til slutt førte til en enighet.

– Vi er svært glade for at partene i fellesskap kom fram en løsning som kan avslutte streiken, sier forhandlingsleder og nestleder i Creo, Christine Thomassen. Spekter anerkjenner at dagens midlertidige innskuddsordning ikke gir livsvarige og kjønnsnøytrale pensjonsytelser, og de er villige til å tidfeste en innføring av en ordning som sikrer dette.

 

Skal avklare faglige spørsmål innen februar 2022

I dag er det lov om tjenestepensjon som innfrir på livsvarige og kjønnsnøytrale pensjonsytelser. En av utfordringene gjennom forhandlingsprosessene har likevel vært å etablere et felles faktagrunnlag. Partene skal derfor, innen 1. februar 2022, gjennom partsarbeid, søke å avklare de faglig uavklarte spørsmålene som er reist i årets forhandlingsprosesser. Partene skal i dette arbeidet bistås av nøytral og uavhengig ekspertise oppnevnt av Riksmekleren.

– Arbeidsgiverne er nå åpne for at lov om tjenestepensjon (hybridpensjon) kan være svaret på livsvarige og kjønnsnøytrale pensjonsytelser. Skulle det vise seg at våre medlemmer likevel vil komme bedre ut med en annen løsning, vil dette naturligvis også måtte vektlegges fra vår side. Vårt krav om hybridpensjon har hele tiden vært en konsekvens av de felles målsettingene vi hadde i 2016, det har ikke vært et mål i seg selv. Det viktigste er at våre medlemmer får en så god pensjonsordning som mulig, sier Thomassen.

 

En god løsning for Creos medlemmer

Det er avtalt at sparingen ikke skal forringes sett opp mot dagens ordning. Våre medlemmer vil også få utbetalt lønnsøkningene fra og med 1. april 2021. Alt i alt mener vi å ha kommet til en god løsning for Creos medlemmer.

Streiken har vært langvarig, og svært krevende for alle involverte. Partene er derfor enige om at det etter streiken må arbeides lokalt for å reetablere gode relasjoner. Streiken har også vært krevende for Creo som organisasjon, og for forholdet mellom noen av våre medlemsgrupper. Det er viktig for vårt fellesskap å finne gode måter å legge denne konflikten bak oss på. Det vet vi at vi klarer.

 

Her kan du laste ned Riksmeklerens møtebok