Regjeringens forslag til kulturbudsjett er på omtrent 14,8 milliarder kroner. Det innebærer ifølge Regjeringen en økning på omtrent 640 millioner kroner, eller 4,5% opp fra saldert budsjett for 2018. Trekker en fra beregnet lønns- og prisvekst på 2,5% blir da den reelle økningen på 2,0%.

Etter våre beregninger utgjør utgiftene til kulturformål i forslaget til statsbudsjett nå 0,899 prosent av totalbudsjettet. For inneværende år er tallet 0,892 prosent.

– Det er i så fall en gledelig nyhet, sier forbundsleder Hans Ole Rian. Etter flere år med en reell nedgang i kulturbudsjettene ser det ut som Kulturminister Trine Skei Grande har bedre gjennomslag i Regjeringen enn sine forgjengere fra Høyre.

Trenden med nedgang i Norsk kulturfond snus

Regjeringen foreslår en samlet bevilgning på 982 millioner kroner til Norsk kulturfond i 2019. Det er en økning på 32,7 millioner kroner, noe som tilsvarer en økning på 3,44%. Juster for lønns- og prisvekst utgjør det omtrent 0,94%.

– Det er betryggende at dagens kulturminister ser nytten av å justere bevilgningene til Norsk Kulturfond opp igjen, etter flere år med reell nedgang, sier Rian. Dessverre er posten for musikkformål tilgodesett med bare 2% økning, som justert for lønns- og prisvekst gir en reell nedgang på en halv prosent. Vi i MFO hadde håpet at også denne viktige posten kunne blitt justert opp, det ser det ikke ut til at den er. På den positive siden har bevilgningene til scenekunstformål økt med hele 6,71% – reelt 4,21% – som må sies å være betydelig.

Ingen økning i Kunstnerstipendene

– Vi er heller ikke glade for at Kunstnerstipendene ikke får en økning til neste år, fortsetter Rian. Den prosentvise økningen på 2,39% er ikke nok til å justere for lønns- og prisvekst ellers i samfunnet, og er derfor en reell nedgang. Dette oppveies heldigvis av at Garantiinntektsposten økes betydelig. Størrelsen på de langvarige stipendene foreslås økt, slik at disse kommer opp på samme nivå som arbeidsstipendene.

Mer til dans og balansekunst

MFO mener også det er fint at Dansenett Norge har fått en økning på 6 millioner kroner til å etablere helårsdrift av turnénettverket. Balansekunst får 1,5 millioner kroner til arbeidet for et mer likestilt og mangfoldig kunst- og kulturliv.

– Det er viktig, og et tydelig signal fra Trine Skei Grande om at metoo-kampanjene i kulturlivet har blitt lagt merke til, sier Rian.

Institusjoner på stedet hvil

Bevilgningene til både nasjonale institusjoner og regionale/landsdelsinstitusjoner er økt marginalt over lønns- og prisvekst, med henholdsvis 2,93% og 3,01%. Men for de fleste orkestrene og teatrene er den reelle økningen negativ. For eksempel får Operaen en reell nedgang på 0,11%, mens Trondheim symfoniorkester må tåle en reell nedgang på 0,13%. Både gledelig, viktig og positivt er det at Nordnorsk Symfoniorkester og Opera får en økning på 6,56%. Økningen på 2,5 millioner skal gå til en kjærkommen økning av antall musikere. Kristiansund kommune har fått 5 millioner til å utarbeide en revidert søknad om et nytt opera- og kulturhus. Forhåpentligvis vil dette føre til at byen og operamiljøet der endelig kan flytte inn i et tilpasset og tilrettelagt konserthus.

Ikke noe løft for kirken

Samlet øker bevilgningene til Den norske kirke med 3,6% fra budsjett i 2018 (saldert) til 2019. Dette tilsvarer en økning noe over kompensasjon for forventet lønns- og prisvekst kommende år. På enkelte områder er det sågar kutt, sier Rian. Reformene i Den norske kirke krever økonomiske ressurser og jeg kan ikke se at det er tatt høyde for dette. For våre medlemmer som har kirken som arbeidsplass var den såkalte rentekompensasjonsordningen viktig.  Her betaler staten rentene for lån til vedlikehold og investeringer og gir med dette en verdifull håndsrekning til kommuner som ville ta i et tak for å sette kirkene i stand. Resultatet av ordningen ble at det økende forfallet bremset opp, og fra 2005 til 2009 ble den gjennomsnittlige tilstanden for alle kirkene noe bedre. Likevel er investeringsrammen for denne ordningen heller ikke i år foreslått videreført. Dette betyr at forfallet for kirkebyggene i Norge vil øke i årene som kommer. Heller ikke kulturministerens varslede satsing på middelalderkirken blir det noe av i årets budsjett.

Ingen styrking av praktisk-estetiske fag og kulturskoler

I budsjettforslaget fra Kunnskapsdepartementet vises det til to saker som Stortinget har vedtatt. Det ene er planen for hvordan de praktisk-estetiske fagene i skolen kan styrkes. Dette er en plan departementet dessverre ikke prioriterer å legge frem. Denne skulle opprinnelig legges fram tidlig i år, nå ser det ut til at den blir skjøvet ut til neste år.

I fjor la flere av representantene fra KrF fram et forslag for Stortinget som fikk flertall der, et vedtak som lyder som følgende: «Stortinget ber regjeringen legge fram en egen stortingsmelding om en styrket kulturskole for framtiden». Dette er et stortingsvedtak som regjeringen nå melder at den ikke vil følge opp. Kulturskolen blir nå i stedet en del av en varslet stortingsmelding om barne- og ungdomskultur.

– Dette er dårlig nytt, sier Rian, jeg mener at kulturskolen, som den viktige samfunnsinstitusjonen den er og har vært i over 40 år, både trenger og fortjener en egen stortingsmelding. Jeg håper derfor Stortinget kan ta opp dette, og minner departementet på at det er Stortinget som bestemmer.

Ingen reversering av kutt i forsvarets musikk

Det ble til at alle fem musikkorpsene i Forsvarets musikk videreføres og finansieres. I budsjettforslaget for 2019 finansieres 47,5 mill. kroner av utgiftene til Forsvarets musikk over Kulturdepartementets budsjett.

– Det er positivt at det foreslås at alle våre fem forsvarskorps foreslås videreført, sier Rian, men siden det ikke legges opp til en økning i bevilgningene vil det nok ikke være rom for å reversere dette årets kutt i antall musikere. I år mistet korpsene til sammen tolv stillinger, åtte musiker- og fire dirigentstillinger. Jeg vil sterkt oppfordre stortingsflertallet til å både bevilge midler til å reversere disse kuttene, og til å sikre forsvarskorpsene tilstrekkelige og forutsigbare rammevilkår. Nå i 2018 feirer militærmusikken i Norge 200-årsjubileum. Det er både merkelig og trist at regjeringen feirer dette med å kutte betydelig i korpsenes budsjetter.

Her kan du lese flere politiske innspill fra MFO.