Arbeids- og sosialdepartementet har kommet med en midlertidig forskrift om kompensasjonsytelse til selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19.

I forskriften kommer departementet med flere tilbakemeldinger på brevet Creo sendte 22 mars.

Den nye forskriften sier blant annet følgende:

 

  • Selvstendig næringsdrivende og frilansere som hadde aktiv virksomhet før 1. mars 2020, og som har mistet personinntekt som følge av utbrudd av covid-19 kan søke om kompensasjonsytelse. Formålet er, opp til et visst nivå, å kompensere for inntektsbortfall som ikke kan kompenseres gjennom andre ordninger.

 

  • Mange næringsdrivende og frilansere kombinerer dette med lønnsarbeid. Noen av disse vil fortsatt ha en viss lønnsinntekt selv om de ikke kan drive selvstendig. Andre vil kunne ha rett på sykepenger, omsorgspenger eller dagpenger. Denne ordningen skal ikke kompensere for tap som kan kompenseres gjennom andre ordninger. Samtidig bør ikke alle som kombinerer næringsvirksomhet eller frilans med lønnsarbeid utelukkes fra ordningen. Det foreslås derfor at ytelsen ikke gis til selvstendig næringsdrivende og frilansere som har arbeidsinntekt eller rett til dagpenger, sykepenger eller omsorgspenger etter folketrygdlovens kapittel 4, 8 eller 9 på til sammen 6 G eller høyere.

 

  • Stortingets intensjon er at ordningen skal kompensere for tap av inntekt som en følge av krisen og omfatte personer som er aktive næringsdrivende eller frilansere nå. Ved beregning av kompensasjonsgrunnlaget for selvstendig næringsdrivende foreslås det derfor at det tas utgangspunkt i pensjonsgivende årsinntekt fra næring fra og med 2017. I tilfeller hvor lignet inntekt ikke er representativ, kan søker oppgi inntekt fra senere år som grunnlag for beregningen. Ved beregning av kompensasjonsgrunnlag for frilansere tas utgangspunkt i den gjennomsnittlige inntekten som frilanseren har hatt i oppdrag og som er rapportert til a-ordningen siste 12 mnd. før mars 2020. For frilansere som har startet opp mellom 1. mars 2019 og 1. mars 2020, legges hele perioden til grunn. Ved å legge opplysninger om nylige inntekter til grunn, vil man kunne få en riktigere størrelse på ytelsen og bedre ivareta intensjonen med Stortingets vedtak. For å forebygge spekulasjon i tiltaket, gis ytelsen ikke til virksomheter som startet opp etter 1. mars 2020, eller som var registrert, men uten inntekter før denne dato.

 

  • Ytelsen skal utbetales fra og med dag 17 etter at inntektsbortfallet inntraff. Ytelsen betales per måned og etterskuddsvis. Ytelse for april kan utbetales i mai. Ytelsen kan utbetales for den perioden forskriften gjelder. Forskriften viser til enkelte av folketrygdlovens saksbehandlingsregler, herunder bestemmelser om kontroll og tilbakekreving etter feilaktig utbetaling. Arbeids- og velferdsetaten får dermed adgang til å kontrollere i etterkant om noen har fått for stor ytelse og dersom det er tilfelle, kreve beløpet tilbake.

 

  • I samsvar med Stortingets vedtak vil ordningen gi målgruppen en inntektskompensasjon på 80 prosent av beregningsgrunnlaget, fratrukket samtidig annen inntekt fra arbeid, fra og med dag 17 etter inntektsbortfall. Skjæringspunktet settes til 12. mars, dvs. den dagen de nasjonale restriksjonene ble innført. Første mulige dag for kompensasjonsstønad blir 30. mars. Den tekniske løsningen for søknader med umiddelbar utbetaling vil være på plass i begynnelsen av mai.

 

  • Ordningen skal bidra til at selvstendig næringsdrivende og frilansere får inntektssikring gjennom en viss kompensasjon for inntektsbortfall som skyldes utbrudd av covid-19, slik at de kan gjenoppta alminnelig inntektsgivende aktivitet når situasjonen tillater det. Dersom det aktuelle inntektstapet utløser rett til en annen ytelse, har man ikke rett til den ytelsen, basert på det samme inntektstapet.

 

  • Det gis en kompensasjon med 80 prosent opp til et tak på 6 G omregnet til årlig beløp, men slik at taket reduseres krone for krone med arbeidsinntekt, dagpenger, omsorgspenger og sykepenger i ytelsesperioden. Inntekter personene har som selvstendig næringsdrivende eller frilanser i stønadsperioden går til fradrag i ytelsen med 80 prosent. På denne måten gis det insentiv til å drive virksomheten i den grad det er mulig også i stønadsperioden.

 

Les hele forskriften her