Musikkterapeuter bør engasjeres i direkte arbeid med pasienter, og til veiledning av helsepersonale.

Norsk forening for musikkterapi (NFMT), Creo, Norges musikkhøgskole (NMH) og Universitetet i Bergen (UiB) har sammen levert høringsinnspill til et representantskapsforslag på Stortinget.

Når det blir en stor økning i antall mennesker med en demenssykdom, er det viktig at samfunnet legger til rette for gode og forutsigbare tilbud, både for hjemmeboende og beboere på sykehjem og for pårørende. Det er viktig å legge til rette for at mennesker med en demenssykdom fanges opp til rett tid, og at hjelpetilbudet er godt og tilpasset.

Et supplement til den medisinske diagnostiseringen

I vårt innspill peker vi blant annet på musikkterapi som supplement til den medisinske diagnostiseringen. Musikkterapi kan bidra til forebygging av demens og brukes som støtte i overgangen mellom ulike omsorgsnivåer.

Vi foreslår at musikkterapeuter engasjeres i direkte arbeid med pasienter i kommunale korttidsinstitusjoner, men også til veiledning av helsepersonale.

Videre foreslår vi at det bør ansattes flere musikkterapeuter i kommunene og at det bør etableres kommunalt forankrede demenskor i landet, basert på demensfaglig, musikkfaglig og musikkterapeutisk kompetanse.

Fremmer livskvaliteten

Fra og med 1. januar 2020 har Stortinget fastsatt en plikt for kommunene om å legge til rette for dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens. Vi mener at ulike typer musikkterapitiltak, individuelle timer og gruppetilbud, vil kunne bidra til å ivareta brukernes funksjon i hverdagslivet, fremme livskvalitet, og forebygge eller redusere isolasjon og ensomhet. Musikkterapiens kunnskap om brukermedvirkning og medbestemmelse er av særlig stor betydning i denne sammenhengen.

 

Les hele innspillet