Hvordan forholder vi oss når medlemmer av andre forbund er tatt ut i streik?

Unio har tatt ut over 22 500 medlemmer i offentlig sektor, herunder lærere, i streik. Streiken rammer barnehager, skoler, helseinstitusjoner, bibliotek og andre kommunale virksomheter over hele landet. Vi kan dermed komme i en situasjon hvor Creos medlemmer vil kunne bli permittert i forbindelse med streiken.

Creo vil selvsagt ta ansvar for at våre medlemmer som eventuelt blir permittert, ikke skal bli økonomisk skadelidende som følge streiken. Vi ber derfor de det gjelder å ta godt vare på brev dere mottar fra kommunen dersom det blir iverksatt permitteringer.

Det er en selvfølge at våre tillitsvalgte og medlemmer skal opptre solidarisk med de forbundsområder som er i lovlig konflikt, og ikke skal overta arbeidsoppgaver som er tiltenkt kolleger som er i streik

 

Tillitsvalgte

Når andre forbund er i streik skal vi som tillitsvalgte være solidariske med dem. Hovedregelen er at vi ikke deltar der de andre forbundene normalt ville ha vært med. Dette betyr:

Vi deltar ikke i noen partssammensatte utvalg hvor de andre forbundene skulle deltatt, eller hvor det behandles saker som også omfatter grupper som er organisert i disse. Det vil si AMU, MBU og utvalg satt ned av disse, slik som opplæringsutvalg, likestillingsutvalg og lignende.

Når det gjelder utvalg som tar opp saker med enkeltpersoner, slik som attføringsutvalg eller AKAN-utvalg må det brukes noe skjønn. Hvis det gjelder våre medlemmer i f. eks. en attføringssak hvor et vedtak i attføringsutvalget er påkrevd kan vi delta i det. Vi skal da ikke være med på å behandle andre saker som ikke er relatert til enkeltmedlemmet.

Intervjuer kan man delta på hvis stillingen bare er i vårt organisasjonsområde. Hvis noen av de andre forbundene også organiserer innenfor denne yrkesgruppen skal vi ikke delta. Vi må da be arbeidsgiver utsette ansettelsesprosessen.

Prosesser med utarbeidelse av f. eks. arbeidsplaner eller annet, hvor det inkluderer medlemmer fra andre forbund, må utsettes.

Alle saker opp mot enkeltmedlemmer deltar vi i som vanlig, slik som personalsaker m.m.

 

Medlemmer

Medlemmer må passe på at de ikke utfører eller pålegges å utføre arbeid som kan betraktes som streikebryteri. Det betyr at vi ikke skal ”ta over” arbeid som normalt ville vært utført av en som er i streik. Det er imidlertid ikke anledning til å endre oppsatt arbeidsplan for å dekke opp for kollegaer som er i streik.

Er du i tvil kontakt Creo.

 

Permittering

Streik i annen virksomhet og streik blant andre grupper i egen virksomhet, gir virksomheten anledning til å permittere ansatte som ikke er i streik, dersom man ikke kan ”sysselsettes på rasjonell måte”.

Når andre forbund tar ut sine medlemmer i streik, kan det derfor få konsekvenser for Creos medlemmer i form av permitteringer. Nedenfor finner du noen viktige momenter som har betydning for de som berøres av at kolleger er i streik.

Regler om permitteringer finnes i Hovedavtalene og Lov om lønnsplikt under permittering og aml § 15-3 (9) og (10).

Spørsmål om permittering skal alltid drøftes i forkant med de tillitsvalgte, etter Hovedavtalens bestemmelser. Det skal skrives protokoll fra møtet. Varslingsfristen starter fra protokoll er skrevet. Varslet i virksomheten (ansatte som fraværende eller ikke tilstede skal informeres på hensiktsmessig måte). Permittering skal som hovedregel gis med minst 14 dagers varsel. Når konflikten bryter ut, skal den enkelte som tas ut varsles så tidlig som mulig.

Permittering skal alltid varsles. Som hovedregel kan ikke permittering iverksettes før etter 14 dager når det er konflikt i egen virksomhet, med mindre virksomheten har gitt betinget varsel etter Hovedavtalens bestemmelser. Da skal de ansatte få varsel ”så lang tid forut som mulig”. Er konflikt i annen virksomhet grunnlaget for permitteringen, er det ingen bestemt varslingsfrist, menvirksomheten skal gi varsel så lang tid forut som mulig.

 

Dagpenger

Blir du permittert som følge av en situasjon beskrevet ovenfor, har du som hovedregel rett til dagpenger fra NAV. NAV har regler for utregning av dagpenger, og det er de som bestemmer om du tilstås dagpenger. Det er en forutsetning at du ikke drar nytte av streiken.

 

Permitteringsstøtte fra Creo

Dersom du ikke tilstås dagpenger fra NAV ved permittering pga streik, skal du ta kontakt med Creo. Creo yter permitteringsstøtte i inntil to uker fra permitteringens første dag til medlemmer som ikke får lønn eller dagpenger som følge av streiken. Permitteringsstøtten er en stønad som er tilpasset det beløp som de streikende får i streikebidrag.

For å motta permitteringsstøtte må du sende inn følgende til Creo på e-post:

 • navn/adresse/e-post/Tlf eller mobilnummer
 • kopi permitteringsvarsel
 • kopi av bekreftelse på lønnstrekk fra arbeidsgiver
 • kopi av eventuelt avslag på dagpenger fra NAV
 • angivelse av ditt faste antall arbeidstimer per uke.
 • ditt kontonummer som pengene skal overføres til

Blir streiken langvarig, vil Creo fatte vedtak om eventuelle ytterligere streikebidrag.

 

Opptreden på arbeidsplassen når andre grupper er i lovlig streik

 • Du skal utføre ditt alminnelige arbeid, og ikke annet arbeid som du normalt ikke gjør.
 • Du skal ikke jobbe overtid som følge av situasjonen.
 • Du skal ikke utføre arbeid for dem som er i streik.
 • Eventuelle stedfortrederfunksjoner skal heller ikke iverksettes.
 • Dersom du som følge av streiken ikke har eller får arbeidsoppgaver å utføre, skal du likevel møte på jobb og underrette arbeidsgiver om dette.
 • Du skal ikke opptre på en måte som svekker eller forsterker en lovlig streik.

 

Ta kontakt med Creo hvis det oppstår situasjoner der du blir i tvil om hvordan du skal forholde deg. Du kan kontakte forbundskontoret på e-post: post@creokultur.no eller på tlf: 23 10 22 10.