Saksgangen i pengekravssaker

Inngå avtale

Noe av det viktigste du kan gjøre for å sikre deg økonomisk som næringsdrivende er å sørge for dokumentasjon på hva som er avtalt for det enkelte oppdrag. Oppdragsgivers navn og organisasjonsnummer, oppdragets dato og tidspunkt, spillested og pris er sentrale elementer i en oppdrags-avtale, og av egen interesse bør du ha dette skriftlig. I tillegg bør det avtales en betalingsfrist. Du trenger ikke noe omfattende avtaledokument, men hvis det oppstår problemer med å få betalt for jobben må du kunne dokumentere hva du og oppdragsgiver var enige om. En e-postutveksling mellom partene kan være avtale god nok, hvis den er entydig når det gjelder vilkårene for oppdraget.

Send faktura

Bruk et fakturaprogram som tilfredsstiller kravene som myndighetene stiller til såkalt salgsdokument. Som Creo-medlem får du 30 prosent rabatt som kunde hos Sendregning.no. Denne tjenesten utstyrer også fakturaene dine med en advarsel om at det vil påløpe forsinkelsesrente ved forsinket betaling. Et slikt varsel er nødvendig for at du skal kunne kreve forsinkelsesrenter i ettertid.

Purring/inkassovarsel og betalingsoppfordring

Hvis betalingen fra oppdragsgiver uteblir ved forfall bør du sende oppdragsgiver en purring, hvor du varsler om at kravet vil bli sendt til inkasso hvis det ikke innfris innen 14 dager. Etter 14 nye dager kan du sende en betalingsoppfordring, hvor du samtidig varsler at det vil bli begjært utlegg etter reglene i tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 7 hvis beløpet ikke er mottatt innen 14 dager.

Utleggsbegjæring

Hvis betalingsoppfordringen ikke har hatt noen virkning, kan du sende en kombinert utleggsbegjæring og forliksklage til namsmannen i oppdragsgiverens forretningskommune. Hvis oppdragsgiveren allerede har protestert skriftlig mot kravet, sender du bare forliksklage.

Creo hjelper deg

Forutsatt at du har skriftlig dokumentasjon på hva som var avtalt med oppdragsgiver, samt kopi av fakturaen hvor betalingsfristen har utløpt, kan Creo bistå deg med å inndrive utestående honorar. Dette er en gratis medlemsfordel. Hvis du derimot velger å engasjere et inkassobyrå, kan ikke Creo hjelpe deg i ettertid.