Administrasjonen i Vestland fylkeskommune foreslår å legge ned alle musikk-klassene på MDD-linjene i fylket, subsidiært å legge ned to av fire linjer. Vårt regionlag i Vestland har derfor sendt følgende brev til fylkespolitikerne i fylkeskommunen.

Kjære fylkespolitikere!

I forslaget til ny økonomiplan for Vestland fylkeskommune foreslår administrasjonen å enten legge ned alle musikk-klassene i musikk- dans- og dramalinjene i fylket, eller å legge ned to av fire slike linjer. Dette er helt nye og umusikalske toner fra administrasjonen i forhold til tidligere forslag til kutt der musikktilbudet ikke var på kuttlisten i det hele tatt. Vi viser til Budsjett 2021/økonomiplan 2021-2024 – arbeidsdokument 4/20, Punkt 3.5.

Etter vår mening er begge deler særdeles dårlige forslag. Musikk-, dans- og dramalinjene har gjennomgående meget gode resultater, elevene gjennomfører i særlig stor grad, og linjene er viktige for rekrutteringen av både våre fremtidige profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere, og for tilveksten av ildsjeler og ressurspersoner i det frivillige kulturlivet i hele fylket.

Vi trenger et bredt tilbud av musikkutdanning før høyskolenivå. Det vil være svært dårlig distriktspolitikk å legge ned tilbudene i distriktene, man burde heller gå for en styrking og spesialisering i distriktene der man kunne være bedre på deler av tilbudet enn man kan være sentralt. Det bør også sees på som en ubetinget rett for elevene å gis mulighetene å bli gode på instrumentene sine i distriktene der de hører hjemme heller enn å måtte bo på hybel tidlig i livsløpet. Et annet moment er at lærerne som nå underviser på disse linjene vil forsvinne, lærere som i tillegg til å være særdeles dyktige fagpersoner og inspiratorer, også gjerne er ressurspersoner i sine lokalmiljøer og i kulturlivet i sine kommuner. Har fylkeskommunen regnet på de tap dette kan medføre?

Vi er i tillegg sterkt kritiske til utregningen av mulige økonomiske innsparinger, for som administrasjonen selv skriver så må fylkeskommunen – om politikerne velger å fjerne tilbudet – kjøpe plasser i andre fylker i stedet for de elevene som fremdeles ønsker et slikt tilbud. Vår erfaring er at elever som primært ønsker å satse på utdanning innen et kunstfag har dette som et så sterkt ønske og har en drivkraft som gjør at de da vil søke plass andre steder. Regningen vil da uansett havne hos Vestland fylkeskommune.

Det er svært betenkelig at man i det hele tatt vurderer å kutte inn til livsnerven i til det som må sies å være det viktigste for utviklingen av mennesker. Ja, kultur er livsnerven i vår sjel og vår eksistens. Det er for viktig til å bli brukt til salderingspost for å spare penger.

Avslutningsvis vil vi også fremføre at mange var skeptiske til sammenslåingen av de to fylkene på vestlandet, også vi i kulturlivet. Vi ble forsikret om at kulturlivets situasjon skulle ivaretas spesielt godt. Nå nå når det nå foreslås det å fjerne de linjene som i særlig grad sørger for rekruttering til vårt fremtidige kulturliv er vi derfor bekymret for framtida for kulturlivet i Vestland fylkeskommune,

Vi appellerer til at dere på politisk nivå nå ser verdien av kunst og kultur, også i videregående skole og sier nei til forslagene om kutt i musikktilbudet.

 

Med vennlig hilsen,

Creo Vestland
Kjell Erik Husom, regionlagsleder Creo Vestland

Visuell skillelinje

Creo har også fått støtte fra andre viktige kulturaktører i Bergen. Bernt E. Bauge, administrerende direktør for Bergen Filharmoniske Orkester, skriver følgende:

 

Kjære fylkespolitikere,

Jeg viser til nedenstående melding fra Creo Vestland; en uttalelse jeg slutter meg til.

Det er dypt foruroligende at det nå fremlegges forslag om å nedlegge musikk-klassene ved MDD-linjene i Vestland fylkeskommune.

Musikklinjene ved VGS utgjør en svært viktig del av infrastrukturen for utviklingen og ivaretakelsen av musikk-talenter i fylket opp mot konservatorie- og høyskolenivå, og de er med på å sikre en verdifull estetisk almendanning og utvikling av et kompetent publikum.

Ikke minst nå som KUD og KD sammen forbereder en egen stortingsmelding om styrking av barne- og ungdomskultur, herunder sikre mulighet for likeverdig talentutviklingstilbud over heler landet, fremstår dette forslaget som kontraproduktivt og svært uheldig. Musikklinjetilbudet bør i årene fremover tvert imot styrkes sett i sammenheng med denne nasjonale ambisjonen, ikke svekkes.

Musikkselskapet Harmoniens eget talentprogram gjennom  BFUng – Bergen Filharmoniske Ungdomsorkester, som gir en verdifull praksisarena for talentfulle ungdommer fra hele fylket, forutsetter bl.a. et samspill med musikklinjene. 

Jeg vil innstendig be om at dette forslaget legges dødt.

I en tid hvor kunst og kultur i enda tydeligere grad enn før blir uttrykt å være viktig for menneskers livskvalitet og identitet, for demokrati og ytringsfrihet, ref regjeringens kulturmelding som har fått bred tilslutning i Stortinget, og hvor det nasjonalt også pekes på betydningen av at man får mulighet til å utvikle sitt talent så langt som mulig der man vokser opp, vil enhver svekkelse av den infrastrukturen som sikrer dette, være et skritt i feil retning. 

Jeg håper på fylkespolitikernes forståelse og prioritering i samsvar med dette.

Vennlig hilsen

Bernt E. Bauge
Administrerende direktør /CEO
Musikkselskapet Harmonien
Bergen Filharmoniske Orkester
Bergen Filharmoniske Kor
Bergen Filharmoniske Ungdomsorkester

Visuell skillelinje

Operasjef ved Bergen Nasjonale Opera, Mary Miller, skriver dette:

 

Kjære fylkespolitikere,

I write in support of the letter from Creo, Vestland.

A civilized and balanced society demands that its future generations are cultured in the broadest sense. Right now, as a pandemic compromises education and growth, it is creativity, innovation and imagination which are critical to driving our nation, Norway, forward and to ensuring that we emerge from this difficult time with skill, energy and openness to innovation.

To compromise the provision of music, dance and drama classes for VGS pupils in Vestland contradicts directly the proven truth that cultural talent development enhances intelligence, emotional function and both team participation and leadership ability. To halt this aspect of learning also contradicts the KUD and KD´s intention strengthening cultural activity for young people.

Singing is every young person´s right, as is dancing, writing, performing or play-acting. To have those talents developed by the provision of fine specialist teachers is the duty of responsible educators, and should not be limited by political decisions. While some pupils may go on to make their region proud by becoming top international professional artists or distinguished teachers themselves is of course important. But far more critical is that basic right: to be allowed to develop individual creativity and breadth of knowledge.

Then, for the future, we can ensure that Norway has film directors, composers, producers, hardanger fiddlers, screenwriters, novelists, opera singers, event managers, festival curators, culture department staff, piano teachers, children´s theatre directors, culture house managers……. and an educated, enthusiastic and cultured public who are continuously enriched by Norway´s unique quality of life.

Please do not deny our children this critical opportunity.

Mary Miller
General & Artistic Director