Kommentar til utvidelsen av støtteordningen. Forbundsleder i Creo, Hans Ole Rian.

Stortinget har denne uka fattet følgende vedtak: «Stortinget ber regjeringen inkludere underleverandører innenfor teknikk i kompensasjonsordningen for avlyste kulturarrangementer, slik at disse skal kunne søke kompensasjon for tapte inntekter ved avlysning eller stenging av arrangementer i kultursektoren. Regjeringen fastsetter nærmere vilkår og betingelser ved inkludering i ordningen.»

Dette er gode nyheter for aktørene innenfor lyd, lys og sceneteknikk, og vil – om detaljene i ordningen blir fornuftig utformet – bidra til at firma, ansatte og næringsdrivende innenfor denne veldig viktige delen av kulturnæringen har større sjanse til å overleve koronakrisen.

Men det er over tre måneder siden en samlet bransje meldte at kompensasjonsordningen for kulturarrangementer måtte sørge for at både tekniske leverandører og artistenes apparat fikk tilgang på midler i ordningen, og da på samtlige planlagte oppdrag fra og med mars 2020. Vi forventer derfor at ordningen gis tilbakevirkende kraft fra den dato da regjeringen stengte samfunnet grunnet smittevernhensyn

Kultursektoren lever i stor grad av å samle folk. Regjeringen har gitt tydelig beskjed om at vi i lang tid fremover må holde en meters avstand til hverandre. For kulturnæringen betyr det at normal drift er langt unna, og at den nye normalen vil være halv maskin, men fortsatt med fulle kostnader. Et overordnet poeng blir dermed langsiktighet i alle tiltak. Sektoren må trygges på at de økonomiske tiltakene vil forlenges så lenge behovet finnes. De må vite at det er lys i tunnelen.

I følge en undersøkelse gjort av BI Centre for Creative Industries (BI:CCI) har 88% av selskapene (konsertarrangører, musikere i band, ensembler, samt booking, teknikere og plateselskap osv.) mistet oppdrag siden 12. mars. Gjennomsnittlig reelle inntektstap for selskaper etter 12. mars og ut 2020 er på 2, 5 millioner kroner. Gjennomsnittsinntekten (inklusive evnt offentlig støtte) for selskaper var på 6,3 millioner kroner i 2019, og reelle inntektstap utgjør godt over en tredjedel av inntektene i år. Samtidig sier 84% av frilansere og selvstendig næringsdrivende at de har fått avlyst oppdrag, og 69% har fått utsatt oppdrag etter korona-restriksjonene 12. mars.

Dette er en bransje der kun 4% nå klarer å drive lønnsomt, der de få som får kontantstøtte i snitt kun dekkes med 22% av kostnadene, og der neste alle sliter med likviditeten allerede nå.

Dette er en bransje som sysselsetter ca 50 000 personer over hele landet. Kultursektoren som helhet går nå på bare 50% kapasitet, næringsdelen er helt nede på 30%. Til sammenligning går handels- og tjenestenæringene – som ellers er sagt å være massivt truffet av koronakrisen – nå på 80% kapasitet.

I en undersøkelse gjennomført av OsloMet og Creo, forventer to av tre (66 %) inntektsnedgang, og blant disse forventes gjennomsnittlig inntektsbortfall på 37 % i 2020. Særlig næringsdrivende og frilansere venter stor nedgang i inntekt, der 43 % forventer et inntektsbortfall på 50 % eller mer fra 2019 til 2020. Bare for Creos medlemmer forventes et inntektstap på i overkant av 1 milliard kroner i år.

I en hvilken som helst annen næring ville dette ha fått alle varsellys til å blinke i hvilket som helst parti. Vi er derfor meget overrasket over at det bare er de rødgrønne partiene på Stortinget som ønsker å inkludere artistenes helt nødvendige apparat – inkludert booking og management – i utvidelsen. Det er fremdeles like kritisk for denne delen av verdikjeden, og vi er like avhengig av disse underleverandørene som vi er av de tekniske underleverandørene.

Creo er sterkt bekymret for kulturnæringens fremtid. Vi har allerede sett at sentrale bedrifter i næringen har gått konkurs, og flere melder om at de snart må vurdere oppbud. Vi er redd for at årets krise vil medføre betydelig kompetanseflukt fra bransjen, og avgjørende erfaring og profesjonalisering i næringen gå tapt. Vi er helt konkret bekymret for om vi kommer til å ha en levedyktig bransje når alle restriksjoner er fjernet.

For store deler av kulturnæringen er det sommermånedene som leverer det overskuddet bedriftene er avhengige av for å holde driften i gang gjennom resten av året. Det er også aktiviteten i sommermånedene som skaffer tilveie de midlene som bookingbyråer, managere og andre i bransjen bruker til å investere i artistutvikling og annen næringsutvikling. En ordning med et lønnstilskudd tilsvarende om lag en tredjedel av en gjennomsnittslønn vil eksempelvis ikke være tilstrekkelig i denne bransjen, da disse bedriftene de facto har null i omsetning og dermed ikke inntekter til å dekke restlønn.

Vi har flere ganger bedt regjeringen og Finansdepartementet om å justere sine kompensasjonsordninger slik at en særlig hardt rammet bransje har mulighet til å overleve denne spesielle krisen. Om ikke Finansdepartementet kommer til at det er hensiktsmessig å tilpasse eksisterende ordninger har vi bedt vi om at Finansdepartementet bevilger de nødvendige midlene til Kulturdepartementets arrangørstøtteordning, slik at hele kulturbransjens verdikjeder blir en del av den ordningen i stedet. Vi mener at dette vil være en både god, riktig og treffsikker måte å sikre en levedyktig kulturnæring når næringen etter hvert får lov og anledning til å starte opp igjen.

Det som gjør oss enda mer frustrerte, og spørrende til denne regjeringens manglende kunnskap om kulturnæringen, er at vi kunne ha benyttet anledningen til å komme, ikke bare gjennom denne krisen på en noenlunde grei måte, men styrket gjennom krisen, sammenlignet med de fleste andre land.

Vi har de siste årene bygget opp en sterkt og profesjonell bransje, vi samarbeider godt og tett, og jobber for omforente løsninger mot samme mål, som er en sterkt og trygg næring for alle ledd i verdikjedene.

Vi har et unikt tilfang av talenter, mye takket være våre kulturskoler og alle musikk-, dans- og dramalinjene, og vi kan levere artister i verdensklasse.

Vi har en solid nasjonaløkonomi og et oljefond som nå benyttes både til krisetiltak og til oppbyggingstiltak.

Creo mener at med riktige og treffsikre tiltak nå, mens resten av musikkverdenen ligger nede etter tidenes knock-out, kan vi bygge en sterk næringsposisjon, der vi ikke bare overlever som bransje, men også etablerer en mye sterkere internasjonal posisjon.

Men da må regjeringen våkne, og regjeringen må vedta treffsikre tiltak og ordninger, tiltak og ordninger hele bransjen har stått sammen om fra første dag.

Erna og Abid; dere har valget nå, enten blir scenene svarte eller så kommer norsk musikk- og kulturliv til å lyse sterkere enn noensinne.

 

Vi er meget overrasket over at det bare er de rødgrønne partiene på Stortinget som ønsker å inkludere artistenes helt nødvendige apparat – inkludert booking og management – i utvidelsen. Det er fremdeles like kritisk for denne delen av verdikjeden, og vi er like avhengig av disse underleverandørene som vi er av de tekniske underleverandørene.