Oslo kommune har satt av 12,5 millioner kroner i stipender til Oslo-baserte kunstnere som en fortsettelse av byrådets krisepakke til kulturaktører. Av disse er 5,6 millioner satt av til musikkfeltet som Creo Oslo har fått i oppdrag å fordele.

Formålet er å styrke økonomien til hardt pressede kunstnere og stimulere til ny produksjon. Midlene skal fordeles til enkeltkunstnere basert på en åpen søknadsrunde. 

Retningslinjer for stipendet 

Hvem kan søke? 

Musikere og kunstnere innen musikkfeltet bosatt i Oslo kommune med registrert bostedsadresse i Oslo innen 31. desember 2020. 

Hva skal stipendet gå til? 

Stipendet kan gå til produksjon, arbeid, studie, materialer, reise og lignende. Det kan gis stipend til ulike produksjonsutgifter, herunder husleie, samt tilskudd til kunstnerisk utviklingsarbeid. 

 Hva skal søknaden inneholde? 

• Søkers navn og folkeregistrerte adresse 

Prosjektbeskrivelse (en kortfattet beskrivelse av prosjektets innhold med en økonomisk oversikt, maks én side) 

CV med oversikt over utdannelse og relevant kunstnerisk produksjon (maks én side) 

• Eposten må inneholde følgende samtykker:

– Jeg er kjent med og aksepterer retningslinjene for stipendet. 

Jeg er kjent med og aksepterer at tildelingene vil bli offentliggjort og innhold i søknadene kan deles med Oslo kommune. 

Jeg aksepterer at Creo Oslo håndterer mine personopplysninger for å gjennomføre stipendordningen. 

 

Fordeling av midlene 

Stipendet gis ut fra en samlet skjønnsmessig vurdering av kunstnerisk kvalitet og aktivitet, samt gjennomførbarhet innen skisserte rammer. 

Creo Oslo nedsetter et fordelingsutvalg som i fellesskap behandler søknadene. 

Stipendbeløp 

Det tildeles stipender på 30 000 kroner. 

Hvordan søke 

Vi åpner for søknader fra 15. juli til søknadsfristen 15. august. Søknaden sendes på e-post til soknad@creokultur.no, som ett vedlegg i PDF. 

Offentliggjøring 

Tildelinger vil kunngjøres på Creo sine sider. Deler av informasjonen fra søknader og rapporter kan inngå i rapportering til Oslo kommune. 

Krav om rapportering 

Det må leveres rapport etter gjennomføring. Veiledning sendes ut sammen med vedtaksbrevet. 

Bortfall av stipend 

Stipendet kan kreves tilbakebetalt dersom søkeren har gitt feil informasjon, ikke levert rapport innen fastsatt frist, om kriteriene ikke er oppfylt, eller gjennomføring ikke anses tilfredsstillende. 

Kontaktinformasjon 

Ved spørsmål vennligst kontakt oss på: posto@creokultur.no