Creo ber CITES-myndighetene om å gå i dialog med Brasil for å finne bærekraftige løsninger, som samtidig ivaretar musikkverdenens behov.

CITES er en internasjonal avtale som overvåker og regulerer handel med arter av ville planter og dyr for å forhindre at de utryddes. Konvensjonen trådte i kraft i 1975, og har 183 medlemsland. CITES fordeler arter av ville planter og dyr på to lister, avhengig av hvor mye beskyttelse de trenger.

På liste I står arter som er utryddingstruet. Internasjonal kommersiell handel med disse artene er forbudt. På liste II står arter som er sårbare for handel, eller som kan komme til å bli utrydningstruet i nær fremtid hvis ikke handel reguleres.

Miljødirektoratet er forvaltningsmyndighet for CITES i Norge, og har ansvar for at konvensjonen følges opp og etterleves.

Et avgjørende råstoff for musikkfeltet

Det foreligger nå et forslag fra Brasil om å flytte Pernambuco, også kjent som Brasiltre, fra liste II til liste I. Denne tresorten den eneste tresorten som muliggjør å lage buer av høy kvalitet, og er et avgjørende råstoff for at buemakere kan utøve sitt håndverk og utstyre verdens strykere med buer. En innstramming i regelverket vil også medføre at det vil bli så godt som umulig for musikere å reise med buer som inneholder Pernambuco. Derfor er dette alvorlig for musikkfeltet.

Oppfordrer til dialog

Creo stiller seg naturligvis bak de internasjonale målene om å beskytte truede dyre- og plantearter. Men – på verdensbasis går det kun med noen få trær per år for å kunne lage buer, og opprettholde våre hundreår lange musikktradisjoner. På tross av den svært begrensede bruken, har internasjonale buemakere og strykere arbeidet systematisk med å plante Brasiltrær for å kompensere for sektorens begrensede forbruk (the Pernambuco planting initiative). Det er plantet 340.000 trær siden år 2000.

Creo vil, sammen med våre internasjonale kolleger, arbeide overfor våre CITES myndigheter for å sikre at de forstår konsekvensene av et slikt vedtak for våre medlemmer og det internasjonale musikkfeltet. Vi ber om de går i dialog med Brasil for å finne bærekraftige løsninger, som samtidig ivaretar musikkverdenens behov.

 

Det er også tatt initiativ til en internasjonal underskriftskampanje som vil kunne gi drahjelp i forbindelse med beslutningsprosessene:

Gå til underskriftskampanjen