Fra LO Norge, Samfunnspolitisk avdeling

Permittering:

Prop

 • redusert arbeidsgiverperiode fra 15 til to dager ved permittering, samt fjerning av ventedagene
 • Kravet til arbeidstidsreduksjon for rett til dagpenger for permitterte reduseres fra 50 pst. til 40 pst.

Forlik

 • full lønn (inntil 6G) i minimum 20 dager fra permittering, derav staten dekker fra dag 3 til 20

 

Dagpenger:

Forlik

 • inntektsgrensen reduseres fra 1,5G til 0,75G.
 • Kompensasjonsgraden øker til 80% for inntekt opp til 3G og 62,4 % av dagpengegrunnlaget over 3G og opp til 6G etter dag 20 i permitteringstiden

 

Omsorgspenger:

Forlik

 • doble ordningen med omsorgspenger
 • redusere arbeidsgiverperioden for betalingen av omsorgspenger til 3 dager
 • ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som innebærer utbetaling av omsorgspenger fra og med dag 4, etter samme regler som arbeidstakere og med samme dekningsgrad som for sykepenger for selvstendig næringsdrivende

 

Sykepenger:

Forlik

 • redusere arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger knyttet til korona-pandemien reduseres til 3 dager
 • selvstendig næringsdrivende og frilansere gis sykepenger fra dag 3 av fraværet med samme dekningsgrad som etter gjeldende regler

 

Lærlinger:

Forlik

 • lærlinger som mister lærlingplassen 50 i forbindelse med virusutbruddet skal gis en inntektssikring på nivå med lærlingelønnen

 

Selvstendige og free-lansere:

Forlik

 • midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som nå mister hele eller deler av inntektsgrunnlaget sitt som en følge av korona-pandemien. Disse får en kompensasjon der dekningsgraden er om lag 80 % av gjennomsnitt av siste tre års inntekt begrenset oppad til 6G. Kompensasjonen dekkes fra og med 17. dag etter at inntektsbortfallet inntraff
 • selvstendig næringsdrivende og frilansere gis sykepenger fra dag 3 av fraværet med samme dekningsgrad som etter gjeldende regler
 • ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som innebærer utbetaling av omsorgspenger fra og med dag 4, etter samme regler som arbeidstakere og med samme dekningsgrad som for sykepenger for selvstendig næringsdrivende

 

Pensjon:

Prop

 • Endring i pensjonsreglene slik at løpende alderspensjon ikke faller bort eller reduseres ved frivillig eller beordret tjeneste for helsepersonell i forbindelse med virusutbruddet.

 

Kompetanse:

Prop:

 • Forsterket støtte til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring i bedrifter som rammes av virusutbruddet, gjennom økt rammetilskudd til fylkeskommunene.

 

Kommunene:

Prop:

 • Økt bevilgning av skjønnsmidler med 250 mill. kroner i 2020 til kommuner som har hatt større merutgifter i forbindelse med virusutbruddet.

 

Helse:

 • For å sikre at helsemyndighetene har tilstrekkelige virkemidler til å håndtere situasjonen har regjeringen utløst fullmaktsbestemmelsene i helseberedskapsloven.
 • Spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten vil få økte kostnader knyttet til bl.a. økt beredskap, analyse av prøver og pasientbehandling. Det gis fullmakt til at det kan pådras uforutsette og nødvendige utgifter for å bidra til at befolkningen får tilgang til nødvendige legemidler og medisinsk utstyr, samt trygge nødvendig kapasitet av laboratorieanalyser uten bevilgningsmessig dekning’. Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med forslag til tilleggsbevilgninger på et senere tidspunkt, for å sikre at aktiviteten kan opprettholdes ut året.

 

Bedrifter og bransjer:

Skatt og avgift

Prop

 • Endring i skattereglene slik at bedrifter som går med underskudd, kan tilbakeføre underskuddet mot beskattet overskudd fra tidligere år.
 • Endring i skattereglene slik at eiere av bedrifter som går med underskudd, skal kunne få utsettelse av betaling av formuesskatt.

Forlik

 • Utsette innbetaling av merverdiavgift som forfaller 15. april 2020.
 • Utsette innbetaling av den andre terminen for forskuddsskatt for selskaper som forfaller 15. april 2020.
 • Redusere lav momssats til 8 prosent. Endringen trer i kraft fra og med 1. januar 2020.

 

Kredit og garantier:

Prop

 • låne- og garantiordningene i Innovasjon Norge kan avhjelpe situasjonen for bedrifter som får likviditetsproblemer. Innovasjon Norges lavrisikolåneordning, innovasjonslåneordning og garantiordninger vurderes å være de mest aktuelle i en situasjon der bedriftene skulle få midlertidige utfordringer med likviditet.
 • Midlene til låneordningene i liten grad bundet opp, og tilgjengelige rammer vil være store. Lavrisikolåneordningen har en ramme på 2,5 mrd. kroner, mens innovasjonslåneordningen har en ramme på 1,4 mrd. kroner. Vekstgarantiordningen vil, gjennom samarbeid med private banker, kunne gi utlån på opp til om lag 1 mrd. kroner i 2020.
 1. mars
 • 100 milliarder i garantier og lån for å hjelpe kriserammede bedrifter
 • Statlig lånegaranti for nye banklån til små og mellomstore bedrifter
 • Gjenoppretter Statens obligasjonsfond

Forlik

Stortinget vil utover dette be regjeringen:

 • Etablere statlige lånegarantier for alle berørte bransjer.
 1. mars
 • 100 milliarder i garantier og lån for å hjelpe kriserammede bedrifter

 

Luftfart

Prop

 • Midlertidig oppheving av flypassasjeravgiften for flygninger som finner sted i perioden fra 1. januar 2020 til og med 31. oktober 2020.
 • Midlertidig oppheving av samtlige lufthavnavgifter til og med 30. juni 2020.

Forlik

Stortinget vil utover dette be regjeringen:

 • Ta nødvendige initiativ for å sikre kritisk infrastruktur som luftfart.
 • Kompensere private flyplasser for bortfall av lufthavnsavgifter

Sosiale ytelser:

Forlik

 • Stortinget ber regjeringen stille aktivitetskrav i sosiale ytelser i bero inntil videre
 • Stortinget ber regjeringen sørge for at tidsavgrensede ytelser, som arbeidsavklaringspenger, får forlenget perioden sin slik at manglende avklaring nå ikke fører til at kvoten på tre år avkortes for mottakerne.

 

Norges Bank

 • Styringsrenten reduseres med 0,5 prosentenheter til 1 prosent
 • Ekstraordinære F-lån til bankene
 • De siste ukene har det vært betydelig uro i finansmarkedene. Risikopåslagene i det norske pengemarkedet har steget markert. For å sikre at styringsrenten får gjennomslag til pengemarkedsrentene, tilbyr Norges Bank ekstraordinære tremåneders F-lån så lenge det er nødvendig. Det gis full tildeling i F-lånene, til en rente som tilsvarer den gjeldende styringsrenten.
 • (F-lån er det instrumentet som primært blir brukt for å tilføre likviditet til banksystemet. F-lån er lån mot sikkerhet i verdipapirer til flytende rente og gitt løpetid.)

 

Kapitalbuffer

 • Råd om at motsyklisk kapitalbuffer reduseres til 1 prosent
 • Finansdepartementet har 13. mars besluttet å følge Norges Banks råd om å sette ned det motsykliske kapitalbufferkravet for banker fra 2,5 til 1 prosent med umiddelbar virkning.