Fra LO Norge, Samfunnspolitisk avdeling

Prop = Regjeringens forslag til krisetiltak 13. mars. Prop. 52 S (2019 – 2020) og Prop. 53 LS (2019–2020)

Forlik = Politisk enighet mellom Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Venstre, Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet de Grønne og Rødt  (heretter omtalt som partiene) om første fase av økonomiske tiltak for å håndtere korona-pandemiens konsekvenser for Norge  Pr. 16.03.2020 kl. 08.45  

Finanskom = finanskomiteens innstilling 19. mars om økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet.

Prop 27. mars = Regjeringens forslag til krisetiltak 27. mars. Prop. 67 S (2019 – 2020)

 

24. mars  Pressemelding Statsministerens kontor, Helse- og omsorgsdepartementet

  • Tiltakene mot koronavirus videreføres: Regjeringen viderefører alle tiltakene som er iverksatt for å bekjempe utbruddet av koronavirus i Norge frem til over påske, til og med 13. april.

 

27. mars: Prop 67 S: foreløpige beregninger av hva krisen koster

  • Anslåtte endringer i oljekorrigert budsjettunderskudd for 2020 som følge av økonomiske tiltak og endrede utsikter for økonomien. Mrd. kroner. NB! Svært usikre anslag.