Selvstendig næringsdrivende kan ha krav på dagpenger så lenge de har hatt et ansettelsesforhold de siste 36 månedene, og kan dokumentere at det ikke er reell drift i sitt selskap.

Som en følge av myndighetspålagte restriksjoner i forbindelse med koronaviruset opplever mange av våre selvstendig næringsdrivende medlemmer at oppdrag blir avlyst. Avlysningene vil som regel falle innenfor den ulovfestede regelen force majeure, noe som betyr at oppdragstaker ikke har krav på det avtalte honoraret.

Dette har store økonomiske konsekvenser for våre medlemmer, som opplever å ha fått redusert inntektsgrunnlaget sitt drastisk over natten. Mange medlemmer tar derfor kontakt med Creo for å få vite hvilke rettigheter de har i denne vanskelige situasjonen, og mange spør om de kan ha krav på dagpenger fra NAV. Under redegjør vi for selvstendig næringsdrivendes muligheter for å få dagpenger.

 

En selvstendig næringsdrivende er en person som driver et enkeltpersonforetak (ENK) eller et ansvarlig selskap (ANS). Utgangspunktet er at du som selvstendig næringsdrivende ikke har rett til dagpenger av det du tjener. Dette fordi du ikke mottar lønn og ikke betaler arbeidsgiveravgift.

Det er likevel verdt å vitre at hvis du har hatt inntekt som arbeidstaker innenfor de 36 siste avsluttede kalendermånedene, kan du ha rett til dagpenger.

Følgende vilkår må være oppfylt, i tillegg til å ha hatt et ansettelsesforhold ila de siste 36 månedene:

 • du har fått redusert arbeidstiden din med minst halvparten (50 prosent)
 • du har redusert arbeidsinntekt
 • du er registrert som arbeidssøker og sender meldekort hver 14. dag
 • du er reell arbeidssøker
 • du er medlem i folketrygden og oppholder deg lovlig i Norge
 • du har hatt en minsteinntekt fra lønnet arbeid på minst 149 787 kroner i de siste 12 avsluttede kalendermånedene (1,5 ganger folketrygdens grunnbeløp (G)), eller minst 299 574 kroner (3 G) i løpet av de 36 siste avsluttede kalendermånedene.

 

I en søknad om dagpenger må man da også dokumentere den ansettelsen man har hatt ila de siste 36 månedene, og som gjør at man i det hele tatt kvalifiserer til dagpenger. Dette er først og fremst arbeidsavtale og oppsigelse eller annen dokumentasjon som bekrefter følgende:

 • datoen du startet i jobben din
 • stillingsprosent eller avtalt arbeidstid
 • avtalt oppsigelsestid
 • datoen du fikk eller ga oppsigelsen
 • grunnen til at du mistet eller sa opp jobben din
 • hvor mye du har jobbet

I tillegg må selvstendig næringsdrivende legge ved et nav-skjema som gir oversikt over arbeidstimer i egen næring. Det vil nok også være lurt å sende inn dokumentasjon som bekrefter at det ikke drives mer næring, som for eksempel kopi av regnskap, bekreftelse på sletting av ENK, eller bekreftelse på alle avlysningene fra oppdragsgiver.

 

Det er ikke et krav for dagpenger at du sletter selskapet ditt i Brønnøysundregisteret. Du kan godt ha et «sovende» selskap i opptil fem år innen myndighetene regner det som opphørt. Man må likevel fortsatt sende inn skattemelding for formue- og inntektsskatt og eventuelt næringsoppgave hvert år (med null i omsetning). Er virksomheten regnskapspliktig må man sende årsregnskapet til Regnskapsregisteret i Brønnøysund, selv om det ikke har vært drift i regnskapsåret. Merverdiavgiftspliktige virksomheter må fortsatt sende inn skattemelding for merverdiavgift. Siden det ikke har vært omsetning i terminen, sendes det inn en såkalt «null-oppgave». Hvis ikke man overholder de rapporteringspliktene kan det medføre gebyrer, og sånn sett er det da lettere å slette selskapet sitt.

For de som får innvilget dagpenger er det vanligvis en ventetid på tre dager, men som et tiltak for å sikre den økonomiske situasjonen til berørte av korona-situasjonen har regjeringen bestemt at ventetiden er opphevet midlertidig frem til oktober.

 

Kort oppsummert kan selvstendig næringsdrivende ha krav på dagpenger så lenge de har hatt et ansettelsesforhold de siste 36 månedene, og kan dokumentere at det ikke er reell drift i sitt selskap.