Creo har i dag sendt sendt følgende brev til Kulturdepartementet.

Creo – forbundet for kunst og kultur er kjent med at NTO – Norsk teater- og Orkesterforening i sitt brev av 23.04 kommer med flere innspill, bekymringer og ønsker overfor departementet i forbindelse med de myndighetspålagte begrensninger og retningslinjer som sektoren nå må og skal rette seg etter. 

Vi i Creo støtter innspillene fra NTO fullt og helt, og ber departementet lytte nøye til hva NTO beskriver og ber om i sitt brev. 

Vi er i tillegg bekymret for konsekvensene hos de institusjonene der de ansatte er permittert. Kontinuerlig aktivitet er avgjørende for at kunstnerisk kvalitet opprettholdes. Vi er bekymret for situasjonen for den enkelte ansatte, men også for institusjonenes muligheter til å levere på sitt samfunnsmandat og -oppdrag, som etter vårt syn er å skape, produsere og levere gode, relevante og viktige kunstneriske opplevelser, uansett om dette skjer fra en scene, ute i bakgårder eller på internett. 

Vi vil også be om at departementet nå revurdere regionaliseringen av kulturlivet. Denne flyttingen av en rekke kulturoppgaver fra staten og til fylkene skal etter planen skje 1. januar 2021. Og regjeringens forslag til fordelingen av ansvar og økonomi mellom stat og kommune er ventet 12. mai når bevilgningen til kulturen for 2021 kommer med forslaget til statsbudsjettet. 

KS har nylig anslått at kommunene så langt vil få ekstrautgifter og inntektsbortfall på mellom 12 og 16 milliarder kroner. For fylkeskommunene er det foreløpige tapet beregnet til mellom 2,5 og 3 milliarder kroner. Å påføre disse enda flere oppgaver og større økonomisk belastning nå mener vi er uforsvarlig og uklokt. Derfor må regionreformen utsettes inntil vi ser hvordan koronakrisen vil påvirke norsk og internasjonalt kulturliv. Det ville vært helt uforsvarlig å fortsette denne prosessen nå, da ingen overskuer hvordan kulturlivet vil bli seende ut etter krisen. Nasjonal koordinering og finansiering vil være avgjørende for gjenoppbyggingen av kunst- og kulturlivet. 

Vi vil derfor gjenta det vi skrev vårt innspill til den varslede kunstnermeldingen, der vi var svært skeptiske til en overføring av ansvar – inkludert finansieringsansvar – fra statlig til regionalt nivå. Vi er alvorlig bekymret for at en slik endring vil føre til kutt i bevilgningene til viktige kulturinstitusjoner, og vi er også bekymret for at den kompetanse og koordinering som i dag finner sted gjennom det statlige delansvaret vil forsvinne. 

Vi står derfor fast på at en eventuell overføring av ansvars- og/eller finansieringsansvar fra statlig til regional og/eller kommunalt nivå må først og fremst baseres på kulturfaglige og kunstfaglige premisser. 

 

 

Foto: Åsa Maria Mikkelsen