Mandag 4. mai åpnet NAV søknadsskjemaet for kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere for inntektsbortfall i perioden 30. mars 2020 til 30. april 2020. Nedenfor vil Creo forsøke å gjøre noen konkrete avklaringer som kan være til hjelp ved utfyllingen av skjemaet.

Saken oppdateres fortløpende.

 

Alder

Først en avklaring om alder. Det følger av forskriften til kompensasjonsordningen at det kun er selvstendig næringsdrivende og frilansere mellom 18 og 67 år som kan motta stønaden. Arbeids- og sosialdepartementet har i dag bekreftet at det er personer som fylte 67 år i mars 2020 eller tidligere som er avskåret fra å søke om kompensasjonsytelse for april eller senere. Det vil altså si at hvis du fylte 67 år i april eller mai, vil du kunne søke stønaden for den nå aktuelle stønadsperioden.

Personinntekt i stønadsperioden

Ganske tidlig i søknadskjemaet får du spørsmål om hvilken personinntekt du har hatt i stønadsperioden. NAV spør altså om personinntekt for næring. Her regnes all inntekt, etter fradrag for kostnader, fra næringsvirksomhet i enkeltpersonforetak.

Den personinntekten som skal oppgis her er den inntekten som du mottok i stønadsperioden, uavhengig om selve oppdragstidspunktet var før perioden. Det er altså ikke tidspunktet for når oppdraget faller bort, men tidspunktet for (forventet) utbetaling som har betydning. Arbeids- og velferdsdirektoratet oppgir på denne bakgrunn at det kan tenkes at flere vil få utbetalt penger for tidligere oppdrag i april, og dermed ikke har inntektstap før f.eks. i mai, eller senere.

Beregningsgrunnlag – personinntekt fra 2019

Utgangspunktet for beregningsgrunnlaget var gjennomsnittet av de tre siste årene. Dette omgjorde ASD likevel i forrige uke til at det var personinntekt fra 2019 som skal legges til grunn. Årsaken til dette er at den elektroniske saksbehandlingen ikke kan gjøre de nødvendige gjennomsnittsberegninger, og den opprinnelige beregningsmodellen ville derfor krevet manuell saksbehandling. Dette kunne tatt lang tid, og personinntekt for 2019 ble derfor valgt istedet. Creo har påpekt for departementet at dette kan slå skjevt ut for mange av våre medlemmer, og vi har fått følgende bekreftelse fra departementet:

«De som har spesielt lav inntekt i 2019, for eksempel fordi de startet i løpet av året, og har et større tap enn 2019-tallene skulle tilsi, vil få manuell behandling. Akkurat hvordan dette vil bli i praksis vet vi ikke ennå. Det elektroniske søknadsskjemaet er etaten i gang med å programmere, og rammene for manuell behandling er heller ikke klare»

Det vil altså si at si at hvis du har hatt spesielt lav inntekt i 2019, bør du vente med å søke til de har klart å programmere søknadsskjemaet slik at det kan legges til grunn annet beregningsgrunnlag.

For deg hvor 2019-inntekten er representativ for inntektsbortfallet pga covid19, er det viktig at personinntekten du oppgir samsvarer med «personinntekt for næring» som du oppgir til skatteetaten i skattemeldingen. Hvis du ikke har disse tallene enda, må du få oversikt over dette før du søker.

Den elektroniske saksbehandlinger skal være rask, og utbetalingen av stønaden skal skje i løpet av kort tid. Det er, slik vi har forstått, derfor ikke mulig å justere inntektsopplysningene, hvis du først legger inn feil tall, og søknaden er behandlet og utbetalt. Det vil bli gjort en etterkontroll når skattemeldingen for 2019 er klar, og hvis du har oppgitt feil tall, og derfor har fått utbetalt for mye, risikerer du å havne i en tilbakebetalingssituasjon.

 

Gå til søknadsskjema

 

Har du andre spørsmål angående kompensasjonsordningen, send epost til post@creokultur.no.