Vi ser med bekymring på ulike utspill fra politisk hold som er forsøk på å styre og begrense den kunstneriske ytringsfriheten.

Retten til det frie kunstneriske utrykk er nedfelt i Kunstnernettverkets politiske program hvor det heter at: «All kunst er fri og grunnleggende for demokratiet. Kunstnernettverket kjemper mot enhver form for knebling av ytringsfriheten — enten denne skjer i Norge eller utenfor landets grenser.»

Vi forsvarer ytringsfriheten og retten til frie kunstneriske ytringer. Kunstnere skal aldri utsettes for represalier, trusler eller sanksjoner som en følge av innholdet i deres kunst. Det samme gjelder de som støtter kunstnere økonomisk eller driver kunstformidling.

All kunst er fri og grunnleggende for demokratiet. Kunstnernettverket kjemper mot enhver form for knebling av ytringsfriheten — enten denne skjer i Norge eller utenfor landets grenser.

Når landets statsminister uttaler at kunstnerne bak forestillingen «Ways of seeing» har et ansvar for tryggheten til politikere er dette et alvorlig forsøk på å begrense den kunstneriske ytringsfriheten. Når Frp i Oslo har ønsket å stoppe det kommunale tilskuddet til teatret med bakgrunn i den samme forestillingen, er dette represalier begrunnet i ytringens innhold. Enda mer alvorlig blir angrepet på ytringsfriheten når de medvirkende i forestillingen mottar personlige trusler mot liv og helse. Det er av vital betydning for vårt demokrati at kunsten utfordrer dem som sitter ved makten og stiller spørsmål ved vedtatte sannheter. Begivenhetene i kjølvannet av forestillingen «Ways of Seeing», viser at ytringsfriheten må forsvares kontinuerlig.

Landets politikere, og særlig statsministeren, har spesielt ansvar for ikke å uttale seg på en måte som rammer enkeltkunstnere og deres virke. Vi slår ring om kunstnerne som er under angrep for å ha utøvd sin ytringsfrihet og krever at statsministeren beklager sine uttalelser.

Vi oppforder derfor alle til å delta på politisk markering på Eidsvolds plass foran Stortinget førstkommende lørdag 23.mars klokka 10.