Creo har i dag oversendt våre innspill til regjeringen i forbindelse med arbeidet opp mot statsbudsjettet for 2023.

Innspill til Kulturdepartementet

 • Folketrygdloven må endres slik at selvstendig næringsdrivende, og da også inkludert kunstnere, får rett til 100 prosent sykepengedekning fra 17. sykedag.
 • Det bør vurderes å endre at tilleggsforsikringen for frilansere/næringsdrivende skal være selvbærende, og det må sikres at de med kombinerte inntekter frilansere/næringsdrivende kan tegne forsikring også for frilansdelen av sitt virke.
 • Det bør innføres minstefradrag på næringsinntekt, tilsvarende dagens minstefradrag på lønnsinntekt. Man må også arbeide for å fjerne den negative effekten som investeringer i egen næringsvirksomhet har for beregningsgrunnlaget av trygdeytelser.
 • Creo ønsker at vedtaket og bevilgningen om en Musikerallianse følges opp i årene framover. Vi ber om at det avsettes 10 millioner kroner i statsbudsjettet for 2023 til dette tiltaket.
 • Creo ønsker at det etableres et «Musikkbruket», etter modell av «Scenekunstbruket». Vi ber om at et avsettes 15 millioner kroner i statsbudsjettet for 2023 til dette tiltaket.
 • Midlene til Den kulturelle skolesekken og andre «sekker» må økes, slik at alle barn og unge får tilbud om gode produksjoner i alle kunstsjangrene flere ganger i skoleåret. Vi ber om at midlene til DKS økes med minst 10% i forslaget til statsbudsjett for 2023.
 • Creo ber om at det bevilges 15 millioner kroner i ekstra midler – utover det som følger av «40%-reglene» over KUDs budsjett, øremerket konserter og oppdrag rettet mot sivilsamfunnet.
 • Vi ber derfor om at Kulturinstitusjonene – DNO&B, teatrene og orkestrene i budsjettet for 2023 ikke omfattes av ABE-reformen.

 

Visuell skillelinje

Innspill til Kunnskapsdepartementet

 • Det er viktig at det fastsettes en egen forskrift til opplæringsloven, som blant annet regulerer krav til faglig nivå, kapasitet, og nivået for egenbetalingen i kulturskolene. Vi ber om at det avsettes 1,5 millioner kroner til en utredning av dette tiltaket i statsbudsjettet for 2023.
 • Det må etableres en ordning med søkbare midler til kommunale utviklingsarbeidet, administrert av Norsk kulturskoleråd. Det må avsettes 80 millioner kroner i statsbudsjettet for 2023 til dette formålet.
 • Timetallet i fagene musikk og kunst- og håndverk må økes i grunnopplæringen. Vi ber derfor om at det avsettes 250 millioner kroner til dette tiltaket i statsbudsjettet for 2022.
 • Vi ber om at Kunnskapsdepartementet setter i gang et Kunstfaglærerløft, og ber om at det avsettes 15 millioner kroner til dette tiltaket i statsbudsjettet for 2022.

Les hele innspillet

Visuell skillelinje

Innspill til Arbeids- og sosialdepartementet

 • Folketrygdloven må endres slik at selvstendig næringsdrivende, og da også inkludert kunstnere, får rett til 100 prosent sykepengedekning fra 17. sykedag.
 • Det bør vurderes å endre at tilleggsforsikringen for frilansere/næringsdrivende skal være selvbærende, og det må sikres at de med kombinerte inntekter frilansere/næringsdrivende kan tegne forsikring også for frilansdelen av sitt virke.
 • Det bør innføres minstefradrag på næringsinntekt, tilsvarende dagens minstefradrag på lønnsinntekt, og at man må arbeide for å fjerne den negative effekten som investeringer i egen næringsvirksomhet har for beregningsgrunnlaget av trygdeytelser.
 • Creo er svært glade for at påtroppende regjering vil stramme inn på muligheten til å omgå arbeidsgiveransvaret og sikre at den som i realiteten bestemmer hvordan arbeidet skal utføres, har rettigheter og plikter som arbeidsgiver, blant annet ved å endre arbeidsmiljøloven. Noen skal og må fremdeles være næringsdrivende. Det er derfor svært bra at regjeringen i plattformen melder at de vil utrede og forbedre sosiale ordninger for selvstendig næringsdrivende. Dette er et område som er svært viktig for Creo, og noe vi har brukt mye tid og krefter på å få forbedret. Vi i Creo stiller oss til disposisjon for departementet i begge disse viktige utredningene, og ønsker med dette å bli med i begge disse utvalgsarbeidene.

Les hele innspillet

Visuell skillelinje

Innspill til Helse- og omsorgsdepartementet

 • Det må innføres autorisasjon av musikkterapeuter, og vi ber departementet om å utrede dette.
 • Som en samlet helse- og omsorgskomite tidligere har uttalt er det et problem at implementering av musikkterapi går for sakte og at tilbudene er urettferdig fordelt. Vi mener at det er på tide med en statlig tilskuddsordning på minst 5 millioner for implementering av musikkterapi i alle deler av landet, og ber departementet legge inn dette i forslaget til statsbudsjett for 2023.

Les hele innspillet

Visuell skillelinje

Innspill til Forsvarsdepartementet

Forsvarets musikk er en sentral del av både Forsvarets virksomhet, både innad i Forsvaret og som en sentral del av arbeidet opp mot sivilsamfunnet. Dessverre er ikke rammene deres tilstrekkelige til å opprettholde en forsvarlig drift. Vi er svært bekymret for situasjonen for denne helt sentrale kulturinstitusjonen, og ber Kulturdepartementet ta et særskilt ansvar nå i 2022.

 • Vi ber derfor om at det bevilges 15 millioner kroner i ekstra midler – utover det som følger av «40%-reglene» over KUDs budsjett, øremerket konserter og oppdrag rettet mot sivilsamfunnet. Og vi ber om at disse midlene bevilges allerede i forbindelse med revidert budsjett nå til våren!