Creo og Virkes innspill til forskrift om midlertidig tilskudd til kulturarrangementer som følge av Covid-19 – kjent som stimuleringsordning for arrangementer. 

Overordnet innledningsvis: 

Det er en forutsetning for at stimuleringsordningen skal fungere etter hensikten som er formidlet fra politisk ledelse at arrangør forpliktes til å skalere arrangementet i alle ledd iht. normalsituasjonens kapasitet*. 

Vi forventer at Kulturdepartementet løpende vurderer behovet for justeringer for å øke treffsikkerheten før og at partene i arbeidslivet inkluderes i dialogen. 

 

§ 2 Formål 

For at ordningen skal fungere i hht. hensikt og formål bør følgende (uthevede) presisering legges til. 

  • a. å nå kulturpolitiske mål gjennom å stimulere til gjennomføring av arrangementer i kultursektoren innenfor smittevernpålegg gitt av offentlige myndigheter som følge av covid-19 
  • b. å stimulere til økt aktivitet i hele kulturarrangementets verdikjede gjennom at tilskuddsmottakere forpliktes til å engasjere og overholde økonomiske forpliktelser overfor parter og underleverandører iht. alminnelig bransjepraksis for kulturarrangementer og forventet publikumskapasitet i normalsituasjon. 


§ 6 

Pålegg om revisjon av regnskap for omsøkte arrangement bør frafalles. Sekundært at beløpsgrensen for revisjon heves betydelig, f.eks. til 1 mill. kroner. Denne type prosjektrevisjon vil være kostnadskrevende og kreve betydelig merarbeid. Man risikerer at store deler av kompensasjonen spises opp av revisjonshonorar og vil i begrenset grad gi relevant informasjon. Derimot er det rimelig at tilskuddsmottaker forpliktes til å ettersende revidert regnskap, samt at kulturrådet innvilges kontrolladgang i en periode etter rapportering. 


§ 7 

Det bør også fremkomme at en arrangør kan søke samlet om tilskudd til ett eller flere arrangementer. 


§8 

Følgende bør endres i forskriften: 

«Norsk kulturråd fastsetter tilskuddet etter en skjønnsmessig helhetsvurdering. I vurderingen skal det legges vekt på formålet med tilskuddsordningen, med særlig vekt på god geografisk spredning, mangfold av kulturuttrykk, og at kulturtilbudet oppleves som tilgjengelig og relevant for publikum 

Vi innser at det er behov for skjønnsmessig vurderinger basert på at ordningen er rammestyrt ikke rettighetsstyrt. Men slik det står gir dette en betydelig uforutsigbarhet og usikkerhet til søkere av ordningen. Det fremstår også svært uklart hvordan bl.a. «tilgjengelig og relevant» skal vurderes i denne sammenhengen. En slik vurdering vil også forlenge saksbehandlingstiden betydelig og dermed virke kontraproduktiv iht. hensikten med ordningen. 

Vi foreslår følgende justering: 

«Norsk kulturråd fastsetter tilskuddet etter en skjønnsmessig helhetsvurdering. I vurdering skal formålet med tilskuddsordningen veie tyngst. Av hensyn til arrangørenes gjennomføringsmuligheter bør søknader primært innvilges fullt ut eller avslås. I tillegg kan det legges vekt på helhetsvurderinger som god geografisk spredning og tilgjengelighet for publikum.» 

Det fremstår rimelig at kulturrådet gis tilgang til å gjøre en skjønnsmessig vurdering av kostnadsnivået, men en eventuell avkortning bør først skje etter at søker er gitt anledning til å sannsynliggjøre den omsøkte kostnaden ved hjelp av for eksempel historisk dokumentasjon. 


§11 

  • a. her bør forsett eller grov uaktsomhet legges til 

 

Generelle betraktninger: 

Det er to faktorer som er avgjørende for at arrangørene skal kunne sette i gang aktivitet er 

  • Forutsigbarhet 
  • Likviditet 

For å kunne gi arrangørene forutsigbarhet må søknadsbehandlingen i størst mulig grad være sjablonmessig, rask og inneholde få muligheter for skjønnsmessige utslag. 

Vi anbefaler å vurdere å tilrettelegge for at arrangørene etter en rask prekvalifisering i søknadsprosessen skal kunne få utbetalt et forskudd for å tilføre nødvendig likviditet til arrangementsproduksjon. 

Tilbakemeldingene fra sektoren viser at få arrangører vil tørre å ta den risikoen det er å iverksette arrangementer med tap før de har fått innvilget søknad om stimuleringsmidler. 

Vi derfor usikre på i hvilken grad stimuleringsordningen vil kunne gi ønsket resultat i inneværende år, men ser likevel på tiltaket som svært positivt forutsatt at overnevnte justeringer over inkluderes. 

Avslutningsvis vil vi peke på at for å oppnå en bred og god stimuleringseffekt i kultursektoren bør stimuleringsordningen i 2021 suppleres av: 

1) Kompensasjonsordning til virksomheter som normalt leverer kritiske tjenester til arrangementer, men som på grunn av koronapandemien midlertidig ikke har et marked. 

2) Omstillingsmidler til utvikling av nye produkter/tjenester til etter krisen, på mal for omstillingsordningen for reiselivet. 

3) Videreføring av kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende. 

4) Garantiordning for arrangementer med lang planleggingshorisont med gjennomføringstidspunkt i forventet fremtidig normalsituasjon, på mal fra tilsvarende ordning i Tyskland. 

 

*Det vil være naturlig å sette en øvre grense for en slik normalkapasitet. Forslag: 5000 personer – tilsvarende såkalt «klubb-Spektrum-arrangement.

 

Forskriften kan leses her