Flertallet på Stortinget er tydelig i sin beskrivelse av Musikeralliansen og anerkjenner alliansemodellen. Creo forventer nå at Musikeralliansen får midler til videreføring i revidert nasjonalbudsjett.

Familie- og kulturkomiteens innstilling til Stortingets behandling av Kunstnarkår er nå klar.

– Det er positivt at flertallet på Stortinget samler seg om en tekst om hva Musikeralliansen faktisk er, og dermed tar et tydelig oppgjør med beskrivelsen Musikeralliansen og SKUDA fikk i Kunstnarkår. Nå må regjeringen forholde seg til flertallet og se på Musikeralliansen med nye øyne, sier Cathrine Nyheim, nestleder i Creo og styreleder i Musikeralliansen AS.

Komiteen anerkjenner alliansemodellen som et prinsipp og flertallet likestiller Musikeralliansen og SKUDA.

– Vi har klare forventninger om at Musikeralliansen får midler til videreføring i revidert nasjonalbudsjett og at regjeringspartiene ser det absurde i å ikke videreføre noe de selv har vært med på å starte, sier forbundsleder Hans Ole Rian i Creo.

Nå må regjeringen forholde seg til flertallet og se på Musikeralliansen med nye øyne

Flertallet setter skapet på plass

Under kapitlet 1.8.5 Videreføring av Musikeralliansen, understreker komiteens flertall:

«Komiteens flertall […] vil understreke at i likhet med Skuespiller- og danseralliansen er Musikeralliansen utformet slik at den betaler lønn til kunstnerne i perioder de står mellom jobb / mangler engasjement. Gjennom arbeidsforholdet får de ansatte kunstnerne mulighet til å være sykemeldt eller ha foreldrepermisjon. Videre betaler alliansene inn pensjonspremie for de ansatte. Gjennom allianseansettelsen får scenekunstnere en jevnere inntekt og en sikrere økonomisk og sosial situasjon sammenlignet med om de skulle veksle frilansoppdrag med perioder med arbeidsledighet og behov for dagpenger eller tilsvarende.

Flertallet vil understreke at alliansemodellen er bygget på at de mest yrkesaktive innen sine scenekunstområder ansettes, og alliansene jobber aktivt med kompetanseutvikling og formidling for å øke muligheten for flere oppdrag. Bak alliansemodellen ligger en grunnleggende forståelse for at arbeidsmarkedet for dansere, skuespillere og musikere ikke fungerer på samme måte som for de fleste andre yrkesgruppers normale ansettelsesformer og arbeidslengde. Alliansemodellen ble først utviklet i Sverige for 25 år siden, og videreført i Norge gjennom SKUDA.»

Ber regjeringen sikre videreføring av Musikeralliansen

SV og Venstre går lengre. SV viser til at regjeringen og SV i revidert budsjett ble enige om å gi midler til oppstart av alliansen, og at Musikeralliansen er utformet etter samme modell som SKUDA, og størrelsen på alliansen vil i likhet med SKUDA, avhenge av midler tildelt over statsbudsjettet. Venstre viser til at de de siste årene har satt av penger til opprettelse og videreutvikling av Musikeralliansen i sine alternative budsjetter.

SV og Venstre avviser regjeringens påstand om at presset fra andre kunstnergrupper om tilsvarende allianser vil øke dersom Musikeralliansen videreføres, samt fremmer følgende forslag: «Stortinget ber regjeringen sikre videreføring av Musikeralliansen.»

I Norge har SKUDA i over 10 år vært en viktig allianse for dansere og skuespillere

Bred politisk forankring og fastslår arbeidsgiverrollen

En samlet komite viser til at SKUDA har blitt trappet opp under regjeringer utgått fra både høyresiden og venstresiden i Norge, og at komiteen merker seg at svært mange aktører på feltet, både fra arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden, understreker at SKUDA fyller en viktig rolle for å sikre flere skuespillere og dansere fast tilknytning til arbeidsmarkedet.

En samlet komite understreker at SKUDA er en arbeidsgiver, og fastsetter dermed et viktig prinsipp. Stortingets flertall likestiller SKUDA og Musikeralliansen.

– I år er det 25 år siden Skandinavia fikk sin første allianse. I Norge har SKUDA i over 10 år vært en viktig allianse for dansere og skuespillere. Alliansemodellen har bred politisk støtte, noe som har vist seg historisk å være tilfelle både i Norge og i Sverige, sier Cathrine Nyheim.

Visuell skillelinje

Musikeralliansen AS etablert

Musikeralliansen AS ble stiftet høsten 2023 av Creo og NTO. Dette skjedde etter at Musikeralliansen mottok et tilskudd på 3 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett for 2023.

Styret i Musikeralliansen AS består av følgende personer: Styreleder Cathrine Nyheim (musiker, nestleder Creo), Per Erik Larsen (direktør Det Norske Kammerorkester), Torunn Reigstad (orkestersjef Arktisk Filharmoni), Anders Hovind (organist/kantor, tidl. nestleder Creo) og Solveig Slettahjell (jazzvokalist, komponist)

Gyrd Steen er ansatt som daglig leder i Musikeralliansen AS i en oppstartsfase, og har tidligere vært forfatter av «Skru opp volumet – Utredning om opprettelse av musikeralliansen» som ble overlevert KUD i 2022.

Alliansemodellen ble først utviklet i Sverige med etableringen av TeaterAlliansen i 1999. I 2023 hadde TeaterAlliansen i Sverige 177 kunstnere ansatte. Dansalliansen i Sverige (2006) hadde 77 kunstnere ansatt, Musikalliansen i Sverige som ble etablert i 2008 hadde 160 kunstnere ansatte, mens SKUDA som den første alliansen i Norge og etablert i 2012, hadde 114 kunstnere ansatt. I gjennomsnitt har alliansene 132 kunstnere ansatt per allianse (528 totalt).

Ulike utredninger og evalueringer har dokumentert svært gode erfaringer med kunstneralliansene, både fra statlig hold, alliansene selv og de ansatte kunstnerne.