Creo ser at politikerne våre arbeider intenst og vi er glade for at det er sterk politisk samarbeidsvilje for å finne de riktige tiltakene, i riktig rekkefølge. Tiltakspakken som nå er vedtatt av Stortinget danner et godt grunnlag, men det er samtidig viktig at man er åpne for justeringer av tiltakene der disse blir utilsiktede eller ikke fanger opp utsatte grupper.

Permittering

Det er bra at arbeidstakere sikres full lønn (inntil 6G) i minimum 20 dager fra permittering, og at Staten dekker kostnadene fra dag 3 til 20. Det er også bra at lavtlønte med dagpengegrunnlag opp til 3G sikres 80 %. At inntektsgrensen for å ha rett på dagpenger reduseres til 0,75 G er viktig. Mange av Creos medlemmer har likevel ekstremt små stillingsprosenter, og en rekke ulike tilknytningsforhold. Det må derfor også tydeliggjøres hvordan inntektsgrunnlaget for de med kombinasjonsinntekter skal beregnes. Creo mener at lønnsinntekt under 0.75G må sees i kombinasjon med nærings/frilansinntekt når man setter beregningsgrunnlaget slik at disse gruppene ikke kommer urimelig ut.

 

Sykepenger og omsorgspenger

Creo er positive til at Stortinget ber regjeringen gi selvstendig næringsdrivende og frilansere sykepenger fra dag tre av fraværet med samme dekningsgrad som etter gjeldende regler. At det også blir en dobling av ordningen med omsorgspenger og at ordningen innebærer utbetaling av omsorgspenger til frilansere/selvstendige fra og med dag fire, etter samme regler som arbeidstakere og med samme dekningsgrad som for sykepenger for selvstendig næringsdrivende, er også bra.

 

Selvstendig næringsdrivende og frilansere

Creo er svært positiv til at Stortinget ber regjeringen innføre en midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som nå mister hele eller deler av inntekts-grunnlaget sitt som en følge av korona-pandemien. Disse vil få en kompensasjon der dekningsgraden er om lag 80 % av gjennomsnitt av siste tre års inntekt begrenset oppad til 6G. Kompensasjonen dekkes fra og med 17. dag etter at inntektsbortfallet inntraff.

Slik Creo forstår det, er dette i all hovedsak begrunnet i at Stortinget er bekymret for om NAV vil greie å få på plass tekniske løsninger på et tidligere tidspunkt enn dette. Vi deler denne bekymringen og registrerer at NAV nå er gitt så mange oppgaver at dette vil kunne gå ut over den praktiske gjennomføringen av de ulike ordningene. Creo er også bekymret for at mange av våre medlemmer vil streve med å «holde seg flytende» fram til dette er på plass. Det er dessuten en utfordring å fastsette tidspunktet for inntektsbortfallet. For å lette arbeidet med å fastsette dette vil en felles datofastsetting være det mest hensiktsmessige.

På samme måte som vi har anført under den foreslåtte ordningen for permitteringer er det også her usikkert hvordan inntektsgrunnlaget for de med kombinasjonsinntekter skal beregnes. Creo forutsetter derfor at selvangivelsen legges til grunn når de tre siste års inntekter skal beregnes. Unge, nyetablerte næringsdrivende kan nødvendigvis ikke vise til de siste tre ferdiglignede år. Det må derfor finnes en alternativ måte å beregne inntektsgrunnlaget for disse på.

 

Det er bra at Stortinget ber Regjeringen komme med ytterligere kompensasjonstiltak for de som er særskilt hardt rammet. Vi håper derfor at regjeringen fortsatt lytter til de organisasjonene som representerer landets arbeidstakere og næringsdrivende. Som en slik organisasjon er Creo den første til å vite hvor skoen trykker for våre medlemmer.