Creos kommentarer

For noen uker siden kom regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024. Som kjent har ikke sittende regjering flertall på Stortinget, og er først og fremst avhengig av SV for å sikre et flertall for et budsjett.

I dag kom SVs alternative statsbudsjett, et dokument der de legger frem sine prioriteringer og sine krav til hvilke endringer de ønsker for å kunne bli enige med regjeringspartiene. Vi har nå to forskjellige forslag til statsbudsjett; regjeringens forslag og SVs forslag. Alle beløpene i SVs alternative budsjett er påplussinger/endringer i forhold til regjeringens forslag.

På grunnlag av disse forslagene skal det nå forhandles, og om noen uker vet vi hvilke tiltak som blir prioritert og hva det ikke blir rom for i det endelige budsjettet for 2024.

 

For oss i Creo, for kulturlivet og for våre medlemmer er det flere poster og tiltak på kulturområdet det er verdt å få med seg:

 • SV foreslår å sette av 10 millioner kroner til opprettelse av en Musikerallianse. Dette er noe vi i Creo, sammen med flere andre, har arbeidet for i mange år. Nå har vi kommet et godt stykke videre! Som kjent fikk vi en million til utredning av denne for ett par år siden, og i vår fikk vi bevilget tre millioner kroner til oppstart. Dette i forbindelse med revidert statsbudsjett. Dessverre hadde ikke regjeringen lagt inn flere midler i sitt forslag til statsbudsjett nå i høst. Det er derfor svært gledelig at SV prioriterer dette viktige tiltaket!
 • Også posten til SKUDA (Norsk skuespiller- og danseallianse) foreslås økt med fem millioner kroner. Om vi nå får to kunstnerallianser her i landet, og en solid og forutsigbar finansiering av dem begge, kan vi sammen arbeide enda mer effektivt for de utøvende kunstnernes rammevilkår og arbeidsbetingelser.
 • SV foreslår å opprette regionale kulturfond, og setter av ti millioner kroner til dette. Her har vi i kulturorganisasjonene stått sammen og arbeidet sammen, det gir nå forhåpentligvis resultater.
 • Norsk kulturfond foreslås styrket, med 30 millioner.
 • Norsk blåseensemble foreslås økt med tre millioner, og Arktisk Filharmoni foreslås økt med tolv millioner. Dessverre ser det ikke ut til at underfinansieringen av musikk- og scenekunstinstitusjonene blir løst i SVs alternative budsjett.
 • Også Landsdelsmusikerordninger regionale jazzensemble blir foreslått styrket, her med tre millioner.
 • Creo var initiativtaker og fødselshjelper for Safemuse for noe over ti år siden. Siden da har vi bidratt med både økonomi, praktisk bistand og vi har også hatt styreplass der. Nå sitter Creos forbundsleder som styreleder i Safemuse. Økonomien har alltid vært krevende, men nå har SV lagt inn en økning på ti millioner til organisasjonen. Nå kan vi forhåpentligvis bli enda bedre til å arbeider for kunstnerisk frihet og trygge arbeidsforhold for forfulgte kunstnere over hele verden.
 • Balansekunst får tre mill ekstra, til en likestillings- og mangfoldspott for kulturlivet.
 • Kulturrom – som arbeider for bedre lokaler til kultur i hele landet – foreslås økt med 40 millioner kroner.

 

Også på andre politiske områder finner vi interessante forslag til økninger:

 • Vi har gjentatte ganger påpekt at selvstendig næringsdrivende kunstnere står svakt i møtet med oppdragsgivere, og at flere av disse egentlig skulle blitt engasjert som arbeidstakere – fast eller midlertidig. Vi ser derfor svært positivt på at det 1. januar 2024 trer i kraft endringer/presiseringer i arbeidsmiljøloven som vil bidra til å sikre riktig klassifisering av kunstnere og kulturarbeidere, og få bukt på den ulovlige oppdragsvirksomheten. Når flere fremover blir riktig klassifisert som arbeidstakere vil dette styrke deres sosiale rettigheter og sikkerhetsnett. Men; det hjelper lite å ha et lovverk hvis det ikke etterleves. Derfor mener vi det er bra at SV ønsker å styrke arbeidstilsynets arbeid mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet med 20 millioner kroner. Det håper vi også våre medlemmer vil se resultatene av.
 • Vi har den siste tiden sett at våre medlemmer ved Steinerskolene er svært bekymret for konsekvensene av de innstrammingene regjeringen har varslet overfor friskolene kan føre til for deres arbeidsplasser og deres fag. Spesielt musikklinjene der er svært utsatte. Nå ser det ut til at regjeringen vil gå noen runder til i denne saken, heldigvis. SV ønsker også å bidra, og har satt av 52 millioner kroner til reversering av kuttene til Steinerskolene og Montessoriskolene, og også 6 millioner kroner til å gjeninnføre særtilskuddet til musikklinjene.
 • SV ønsker å øke potten til utstyrsstipendet med 24 millioner, vi har i den forbindelse bedt om at stipendsatsene til elevene på MDD-linjene ikke blir glemt i den forbindelse.
 • SV setter av 28 millioner kroner til en oppstart av en høyst nødvendig oppgradering av Griegakademiets lokaler.

 

Mange av våre medlemmer er kommunalt og/eller fylkeskommunalt ansatte, og er avheng av økonomien i sin kommune/fylkeskommune. Hva dette kan føre til ser vi for eksempel i Trøndelag nå, der fylkesadministrasjonen – på grunn av den økonomiske situasjonen – foreslår å legge ned flere musikk- og/eller danselinjer på videregående nivå.

Også mange av våre medlemmer i kulturskolene opplever litt for ofte usikre tider og/eller nedbemanninger i sine kommuner.

SV har i sitt alternative budsjett foreslått økninger på hhv 2640 og 1467 millioner i overføingene til hhv kommunene og fylkeskommunene. Om dette går igjennom i forhandlingene er håpet vårt at noen – og kanskje alle – av disse kuttforslagene blir reversert.