Innspill til regjeringen fra Creo og Virke

Vi viser til Regjeringens forslag i Prop. 79 S om tiltak til bransjeprogram, jf. kap. 257, post 70. 

Creo og Virke støtter regjeringens satsing på kompetanse og ser at bransjeprogram vil være en viktig ressurs for nødvendig kompetanseheving innenfor arrangementsavvikling i kultur – og eventsektoren. 

Kultur – og eventbransjen lever av å lage store opplevelser ved å samle mennesker på små og store arrangementer, noe som det siste året har vært svært vanskelig og tidvis umulig. En alvorlig følge av dette er en betydelig kompetanseflukt som bekymrer Virke og Creo. Når vaksinering og smittebildet tilsier at folk igjen kan samles til store arrangementer og bransjen kan gjenåpne, er det stor risiko for at bedrifter og arrangører møter store bemanningsutfordringer, blant annet knyttet til planlegging og sikkerhet på arrangementene. Målrettede bransjeprogrammer innen planlegging og avvikling av arrangementer vil derfor være et betydelig bidrag for en trygg gjenåpning av bransjen i 2021 og videre vekst og utvikling i årene som kommer. 

Bransjen er svært hardt rammet av de nødvendige nedstengingene under koronakrisen og målrettede bransjeprogram vil bidra til nødvendig oppfriskning og påfyll av kunnskap, i tillegg til å møte omstillingen til digitale arrangementer og strømming. Et målrettet bransjeprogram vil derfor være viktig for å sikre omstilling, ny ressurstilgang og kompetanseheving innen nye og etablerte fagområder. 

Covid 19 har også åpnet noen muligheter for omstilling, særlig innen strømming og digitale arrangementer. For å møte kompetansekravene knyttet til den digitale omstillingen, er det derfor et stort behov for bransjeprogrammer for teknikere og arrangører på disse nye fagområdene. 

Creo og Virke ber om at det fordeles midler til opprettelse av bransjeprogram for arrangementsproduksjon og sceneteknikk. Partene anbefaler oppstart av et bransjeprogram så snart som mulig, for å møte den ekstraordinære situasjonen knyttet til den digitale omstillingen og gjenåpningen etter Korona-nedstengingen. 

Bransjeprogram er et godt verktøy for å kombinere kompetanseheving med at arbeidstakerne står i jobb. For kultur – og eventbransjen er dette et svært egnet verktøy i møtet med utfordringene i gjenåpningsfasen og de langsiktige konsekvensene av Covid 19-pandemien.