Aktivitet er et utilstrekkelig begrep for å beskrive kulturskolenes virksomhet.

Denne uka leverte Stortingets forsknings- og utdanningskomite sin innstilling på forslaget til ny opplæringslov. Veldig gledelig var det at komiteen enstemmig støtter at kulturskolen fortsatt skal forankres i opplæringsloven, og at det kommer en egen formålsparagraf om kulturskolen.

Men både skuffende og overraskende er det at flertallet i komiteen, med regjeringspartiene i spissen, ikke anerkjenner at kulturskolen driver med opplæring, men begrenser seg til å si at kulturskolens elever deltar i aktiviteter.

Etter vårt syn er aktivitet et helt utilstrekkelig begrep for å beskrive kulturskolenes virksomhet. Kulturskolen driver først og fremt opplæring på linje med andre skoleslag, og med høyt utdannede og høyt kvalifiserte pedagoger. Å redusere det svært viktige arbeidet de kulturskoleansatte gjør til en aktivitet blir for oss i Creo helt feil.

Kulturskolen er det viktigste som har skjedd i norsk kulturliv de siste 40 åra

Vi kan ikke sterkt nok påpeke den sentrale posisjonen våre kulturskoler har og har hatt i norsk kunst- og kulturliv i flere tiår, en posisjon som ikke er oppnådd gjennom aktiviteter, men gjennom høyt spesialisert og kvalifisert undervisning, med en lang didaktisk og pedagogisk tradisjon som fundament. For å sitere fiolinisten Arve Tellefsen: «Kulturskolen er det viktigste som har skjedd i norsk kulturliv de siste 40 åra».

Vi vil også minne om formuleringen i Meld. St. 18 (2020–2021) der Stortinget sier at formålet til kulturskolen er «å gi eit undervisningstilbod av høg fagleg og pedagogisk kvalitet». I tillegg fastslo Stortinget i behandlingen av Meld. St. 18 (2020–2021) at kulturskolens visjon er “Kulturskole for alle”. I dette ligger et omfattende ansvar i forhold til den brede porteføljen til landets kulturskoler, også de delene av kulturskolens virksomhet som kan betegnes som aktivitet.

For å ivareta regjeringens ambisjon om at kulturskolen skal være både et opplæringstilbud og en kulturaktivitet ba derfor både vi i Creo og Norsk Kulturskoleråd om at begrepet «opplæring» ble tatt inn i lovparagrafen. Dette var det bare Sosialistisk Venstreparti, Rødt og Venstre som fulgte opp, så tusen takk til dere!

At flertallet i komiteen ikke skjønner at de mange tusen kulturskolelærerne bedriver pedagogisk og didaktisk arbeid, at kjernevirksomheten er undervisning, er etter mitt syn intet mindre enn både en kulturpolitisk og skolepolitisk feilslutning.

 

Hans Ole Rian
Forbundsleder
Creo – forbundet for kunst og kultur