Vi mottar fortsatt henvendelser fra medlemmer som opplever at oppsetninger blir utsatt, og som er usikre på hvordan dette påvirker rett til honorering i henhold til inngåtte avtaler.

Enhver påbegynt oppgave skal lønnes fullt ut jf. gjeldende kontrakt og bestemmelsene i SIK-avtalen. SIK-avtalen og Normalkontrakten gir den tilsatte rett til å fastholde at lønn skal utbetales på de avtalte tidspunkt, uavhengig av utsettelsen. Det samme gjelder utbetaling av feriepenger og innskudd til pensjonsspareordningen i Sparebank 1.

Betaling skal finne sted på tidspunkt avtalefestet i den opprinnelige kontrakten. Det vil si 1/3 ved dato for kontraktinngåelse, 1/3 ved avtalt dato for modellmøte og 1/3 ved avtalt dato for den opprinnelig planlagte premieren.

Vi oppfordrer alle til å overholde opprinnelige kontrakt og å kreve lønn utbetalt jf. reglene i avtaleverket, SIK-avtalen. På denne måten støtter vi hverandre solidarisk og vi håndhever bestemmelsene i overenskomsten, SIK-avtalen.

Dersom premiere utsettes, skal det i tillegg utbetales kompensasjon for det merarbeid som knytter seg til flytting av forestilling. Prøver, prøveforestillinger og arbeid utover det som er fastlagt i kontrakten skal betales med 1/50 av det avtalefestede normalhonorar pr. påbegynt dag iht. punkt 3.5 og 7.7 i SIK-avtalen.

Ved en eventuell argumentasjon om «force majeure» fra teatrets side, så er dette ikke relevant. SIK-avtalens regulering går foran.

 

På vegne av Creo:
Styret i Norske Scenografer v. SSK og DS, 19.05.2020