Norsk kulturskoleråd har utarbeidet en veileder med råd og anbefalinger i forbindelse med smittevern for kulturskole. Veilederen er utarbeidet i samarbeid med Creo, KS, kulturskolerådets medlemskommuner og kommunale kulturskoler i Nordland og Vestland, samt styrene i Norsk kulturskoleråds fylkesavdelinger i disse to fylkene. Norsk kulturskoleråd har også lyttet til innspill fra en rekke andre kommuner og kulturskoler.

Arbeidet har foregått i tett samarbeid med ulike fagmiljø og enkeltpersoner, noe som har bidratt til å få fram en helhetlig og nyansert veileder for bruk i kulturskolen.

Veilederen støtter seg i stor grad på veilederne utgitt av Utdanningsdirektoratet for skole og barnehage. Dette er viktig, siden det er de samme barna og foresatte vi møter i kulturskolen som i barnehagen og skolen. Det er ikke ønskelig at de skal møte snittevernskrav og -rutiner i kulturskolen som avviker fra dem de kjenner fra hverdagen i sin lokale skole og barnehage. Det er også benyttet andre aktuelle smittevernveiledere som underlag for utarbeidelsen, bl.a. fra Norsk musikkråd og Norges Musikkorps Forbund.

Veilederen vil oppdateres etter hvert som det kommer nye retningslinjer fra myndighetene tilknyttet smittevern.

 

Gå til veileder om smittevern for kulturskolen.

 

Veilederen inneholder:

Forord

1) Innledning

2) Kulturskolens samfunnsoppdrag

3) Kulturskolens egenart

4) ROS-analyse – kulturskole

5) Smitteforebyggende tiltak

6) Generelle anbefalinger for ansatte i kulturskolen

7) Elever og ansatte det skal tas spesielle hensyn til

8) Elever og smittevern

9) Undervisninga i gjenåpningsfasen

10) Samhandling med foresatte og foreldremøter

11) Sjekklister for smittevern på kulturskoler