Rapport om forvaltningen av Forsvarets musikk

Forsvaret musikk (FMUS) forvalter og formidler en sentral del av Norges musikkhistorie, og den militære kulturarv og tradisjon. En del av oppdraget består i å forvalte statens eierskap til militære tradisjoner og nasjonal kulturarv.

FMUS skal samtidig utgjøre et bindeledd mellom Forsvaret og sivilsamfunnet gjennom en bredt og variert anlagt konsertaktivitet og som en viktig del av Norges totale kulturelle infrastruktur. Dette er FMUS sin samfunnsrolle. FMUS skal også bidra til ivaretakelse og videreutvikling av militær profesjonsidentitet og profesjonskultur.

Lite forståelse for hvordan kulturinstitusjonen skal forvaltes på en god måte

FMUS besitter i dag meget høy faglig kvalitet, men denne kvaliteten er svakt forankret og beskrevet i Forsvarsdepartementet og i Forsvaret. Forsvarsdepartementet og Forsvaret som eier har gjennom 200 år i svært liten grad uttrykt noen faglig ambisjon eller forståelse for hvordan kulturinstitusjonen FMUS skal forvaltes på en god måte, med unntak av St meld 19 (1992 – 1993) Om Forsvarsmusikken og St.meld 33 Kultur å forsvare (2008 – 2009).

Får ikke utnyttet sitt fulle potensiale

Mangelen på økonomisk og faglig prioritering gjør at virksomheten verken drives i tråd med de politiske føringene som er beskrevet gjennom stortingsmeldinger eller i henhold til sektoransvarsprinsippet i Staten. Vi ser at med dagens forvaltningsmodell, med en stadig inngripen i form av nedleggingsforslag, interne endringsprosesser, uforutsigbare og stadig dårligere økonomiske vilkår, medfører at FMUS har svært liten mulighet for å utnytte sitt fulle et potensiale som kulturinstitusjon.

Bør tas ut av Forsvaret og etableres som statlig forvaltningsorgan

Creo og NOF (Norges offisers- og spesialistforbund) har nå utarbeidet en rapport, der konklusjonen er at FMUS tas ut av Forsvaret, og etableres som et statlig forvaltningsorgan med særskilte fullmakter under FD, med oppstart i 2024/25.

Dette innebærer at institusjonen over tid forsterkes musikkfaglig og administrativt. Dette er i tråd med tidligere anbefalinger gitt i St meld 33 (2008-2009) Kultur å Forsvare, og sett opp mot føringene i St. Meld. 8 (2018- 2019) Kulturens kraft – kulturpolitikk for framtida, og ambisjonen om kulturinstitusjoner «av ypperste kvalitet”.

 

Les rapport om forvaltning av Forsvarets musikk