I 2017 var det 20 år siden «kulturskoleloven», ble vedtatt i Stortinget. Dette var en milepæl i arbeidet med å sikre alle barn lik tilgang til kulturskoletilbud over hele landet, særlig utenfor de store byene.

§ 13.6 i opplæringslova lyder som følger: «Alle kommunar skal aleine eller i samarbeid med andre kommunar ha eit musikk- og kulturskoletilbod til barn og unge, organisert i tilknyting til skoleverket og kulturlivet elles».

Norsk Kulturskoleråd, som er medlems-, interesse- og utviklingsorganisasjon for kommuner som eier og driver kulturskoler, har per i dag de aller fleste kulturskolekommuner som eiere og medlemmer. Kulturskolerådets visjon er «Kulturskole for alle». Alle som ønsker det skal få tilbud om kulturskoleundervisning av høy kvalitet og til en rimelig pris. Det er også et mål at alle kulturskoler skal være skikket til å være kulturelle ressurssenter for sine lokalsamfunn.

I Nordland har Nordland Fylkeskommune også tatt en aktiv og offensiv rolle i arbeidet med å sikre gode, desentraliserte kulturtilbud av høy kvalitet over hele fylket. Dette har de gjort gjennom ordninger som for eksempel distriktsmusikerordningen og sceneinstruktørordningen. Disse er organisert som gjensidige partnerskap med hver enkelt medlemskommune hvor kommunene betaler en del og Nordland Fylkeskommune tar en større del av kostnadene.

Distriktsmusikerordningen har gjort det mulig for mange kommuner å rekruttere høyt kvalifisert arbeidskraft til kulturskolene sine gjennom å kunne tilby hele stillinger med en utøvende del. Dette er kompetanse kulturskolene ville hatt store vansker med å rekruttere til deltidsstillinger i ren undervisning. Disse ordningene har vært levedyktige fordi partnerkommunene har stått sammen om å opprettholde avtalene, og dermed sørget for at de har stått stødig over hele fylket. Det er derfor svært beklagelig å lese at Sørfold kommune nå sier opp sitt partnerskap i distriktsmusikerordningen for å spare småpenger. Ved oppsigelse av ordningen faller det fylkeskommunale tilskuddet bort og dermed blir innsparingen minimal. Det totale tapet blir derimot stort når kommunen mister kompetansen og sine beste utøvende musikere.

Kulturskolene med distriktsmusikerordning har ikke bare fungert som kulturelle ressurssentre i egne lokalsamfunn, men de har også vært regionale ressurssentre og bidratt positivt til kulturskole og kulturliv i nabokommunene sine. Distriktsmusikerordningen ble for noen år siden evaluert og konklusjonen var at det er den viktigste og mest verdifulle musikerordningen Nordland Fylkeskommune er med på finansiere.

I en tid hvor også Nordland Fylkeskommune ser seg om etter måter å spare penger på er det grunn til å advare på det sterkeste mot at kommuner i Nordland sender signaler om at disse ordningene ikke er ønsket. Både distriktsmusikerordningen og sceneinstruktørordningen har stått sterkt fordi partnerkommunene har stått sammen om å opprettholde avtalene. Dersom enkeltkommuner nå svikter dette samarbeidet skal det lite til for at ordningene pulveriseres og forsvinner, det vil være et tap for kulturskolene, og kulturlivet i hele Nordland.

Dethar tatt lang tid å bygge opp den solide satsingen på et desentralisert kulturliv i Nordland, men om vi ikke står sammen kan det ta kort tid å rive den ned og sette oss 40 år tilbake i tid.

Styret i Norsk Kulturskoleråd Nordland v/ Elisabeth Ødegård, Ole Bøhlerengen, Franziska Wika, Veronica Vangen Evensen og Åshild Pettersen.

Creo (tidl.MFO) v/forbundsleder Hans Ole Rian.

Kulturskolene med distriktsmusikerordning har ikke bare fungert som kulturelle ressurssentre i egne lokalsamfunn, men de har også vært regionale ressurssentre og bidratt positivt til kulturskole og kulturliv i nabokommunene sine.