Internasjonal solidaritet mellom kunstnere og kulturarbeidere, kunstnerisk ytrings- frihet og kunstens rolle i samfunnet er en del av Creos ryggrad.

I en tid med brutal russisk krigføring i Ukraina og urovekkende autoritære trekk i mange Europeiske land, er fagbevegelse og solidaritet mellom kulturarbeidere viktigere enn noen gang. Kultur har kraft til å samle folk til kamp mot undertrykkelse, og kulturen kan knytte sammen mennesker og samfunn når folk igjen skal leve sammen i fred.

Creo skal i neste landsmøteperiode videreføre og utvikle det internasjonale samarbeidet med kunstnerorganisasjoner og andre samarbeidspartnere, for å styrke kunstnere og kulturarbeideres rettigheter og innflytelse.

Visuell skillelinje

Kunstnerisk samarbeid

En viktig styrke for det norske, så vel som det internasjonale, samfunnet er kulturelt samarbeid over landegrenser. Både i fredstid, så vel som i konfliktsituasjoner viser kunstnerisk samarbeid en unik evne til å skape dialog og kommunikasjon mellom folk.

I de fleste tilfeller er kulturelt samarbeid berikende både for befolkningen og kunstnerne. Men kunst og kultur kan også misbrukes av autoritære regimer og dermed bli et verktøy i okkupasjon, krig og undertrykkelse. For den enkelte kunstner kan etiske problemstillinger fort oppstå i prosjekter som involverer autoritære eller undertrykkende regimer. Disse kan være krevende å manøvrere i, og Creos landsmøte 2022 oppfordrer kunstnere om ikke å delta i arrangementer eller prosjekter som kan bli brukt til inntekt for en politikk eller en bevegelse som strider imot demokratiets, menneskerettighetenes og folkerettens prinsipper.

Ofte er arenaer og miljøer for kunst- og kulturarbeidere viktige alternative møtepunkter for motstand i autoritære regimer. Internasjonal kontakt og solidaritet kan derfor være avgjørende for at disse miljøene holder stand.

For Creo er det viktig å understreke at opposisjonell kunst i autoritære samfunn, kan innta mange former. Den kan være provoserende og tydelig, men også subtil og kamuflert.

Når våre medlemmer skal ta kunstneriske og etiske valg i hvordan de forholder seg til kulturelt samarbeid i autoritære eller undertrykkende regimer, er det derfor vanskelig å sette generelle, absolutte grenser for hva som er fruktbart samarbeid og hva som løper maktapparatets ærend. Likevel er det helt avgjørende at kunstnere og kulturarbeidere nettopp gjør disse etiske vurderingene, og Creo skal være en pålitelig ressurs for medlemmene i slike spørsmål.

Visuell skillelinje

Krigen mot Ukraina

På årets landsmøte er det ikke mulig å komme utenom krigen i Ukraina. Det som i 2014 startet som en Russisk annektering av Krimhalvøya i sør og infiltrasjon av øst-Ukraina, ble i februar 2022 til en fullskala, brutal invasjonskrig av landet. Mens ukrainske musikere i desperasjon måtte bytte ut instrumenter med våpen, tok kunstnere og kulturarbeidere over hele verden til orde for boikott av russiske kunstnere og kulturinstitusjoner.

Creo mener dette var en sunn reaksjon og støtter en målrettet boikott mot russiske kulturaktører som opererer som støtte til det russiske regimes aggressive krigføring i Ukraina. Mye tyder dessverre på at krigen kommer til å vare. Det er derfor viktig å følge utviklingen nøye og bruke erfaringene fra boikottarbeidet mot apartheid- regimet i Sør-Afrika og fra kampanjene rettet mot Israels okkupasjon av Palestina, slik at presset mot Russland opprettholdes og har tilsiktet effekt.

Samtidig oppfordrer Creo til fortsatt kontakt, utveksling og samarbeid med kunst- og kulturaktører i Russland, som arbeider mot krigen i Ukraina og det brutale russiske regimet.

Visuell skillelinje

Palestina

Den israelske okkupasjonen av Vestbredden og blokaden av Gaza, har forverret dagliglivet ytterligere for palestinerne. Oppsplittingen av Palestina hindrer palestinsk selvstyre og selvstendighet og dette rammer også palestinske kunstnere og kulturarbeidere. Palestinernes krav om boikott av Israel ble formulert av 170 palestinske organisasjoner i 2005. Siden da har situasjonen blitt stadig mer desperat for palestinerne, og håpet om en tostatsløsning har svunnet hen.

Okkupasjonen av Palestina er en integrert del av Israels samfunnsliv, politikk og kulturliv. Normalisering av okkupasjonen har lenge vært en kjent strategi. Her oppstår ofte krevende etiske problemstillinger for kunstnere og kulturarbeidere. Det kan være vanskelig å vurdere om et gitt kulturelt samarbeid med Israelske aktører bidrar til en bedret dialog, en styrket motstand mot Israels undertrykkelse av palestinerne, eller til å normalisere okkupasjonen.

Creo oppfordrer derfor kunstnere og kulturarbeidere til å være bevisste i samarbeid med israelske kulturaktører og gjøre grunnleggende etiske vurderinger av konteksten rundt samarbeidet.

Creo ønsker å vise solidaritet med palestinske kunstnere og kulturarbeidere gjennom en boikott av israelske kulturinstitusjoner og kulturaktører som opptrer på israelske bosetninger på Vestbredden eller som på annen måte støtter eller bidrar til okkupasjonen av Palestina.

Israelske kunstnere og kulturarbeidere som er imot okkupasjonen opplever stadig mer sensur og restriksjoner. Derfor anmoder Creo alle kunstnere om å bidra til å styrke samarbeidet med israelske kulturaktører som arbeider mot okkupasjonen av de palestinske områdene og blokaden av Gaza.

Visuell skillelinje

Internasjonalt senter for kunstnerisk ytringsfrihet

Kunsten må og skal være fri. Et sterkt, fritt og autonomt kulturliv er avgjørende for ytringsfriheten og for et levende demokrati. Kunnskap om språk, historie, religion, kultur og kulturkonflikter er essensielt i møter med andre mennesker, nært som fjernt både geografisk, kulturelt og politisk.

Gjennom sine uttrykk bidrar kunstnerne til å utvikle det offentlige ordskiftet og oss som samfunn. Vi må derfor fortsatt sikre gode vilkår for ytringsmangfoldet og kunstens frihet i Norge i tillegg til å jobbe for retten til kunstnerisk ytringsfrihet i et globalt perspektiv.

Angrep på ytringsfriheten utenfor Norges grenser er også et angrep på vår egen ytringsfrihet. På verdensbasis blir altfor mange kunstnere og kulturarbeidere forsøkt stilnet av autoritære regimer, der metodene varierer fra subtil undertrykkelse til vold og tortur.

Organisasjonen Freemuse gjør et viktig arbeid i å dokumentere brudd på kunstnerisk ytringsfrihet globalt. Deres arbeid er viktigere enn noen gang. Gjennom Safemuse vil Creo bidra i arbeidet for at forfulgte artister skal få beskyttelse.

Creo mener at Norge må gå foran og utrede muligheten for et internasjonalt senter for kunstnerisk ytringsfrihet.

Visuell skillelinje

Antifascisme

Norske kunstnere opplever i hovedsak en grunnleggende trygghet, men også Norge har opplevd brutale angrep som er motivert av høyreekstremisme.

Også i Europa finner vi urovekkende sterke høyreekstreme krefter med stor politisk makt. Disse rokker ved demokratiets kjerneverdier ved eksempelvis å føre en rasistisk eller antisemittistisk politikk, forfølge LHBTIQ personer og true kvinners selvstendighet. Angrep på kunstneres frihet kommer gjerne i kjølvannet av at høyreekstreme bevegelser får fotfeste.

For Creo er kampen mot fascisme viktig her i Norge, men også i et internasjonalt solidaritetsperspektiv. Sammen med resten av kulturfeltet og fagbevegelsen skal Creo derfor være aktive i den antifascistiske kampen og bidra til et sterkere internasjonalt samarbeid mot fascisme og høyreekstremisme.