Klima- og naturkrisen er en trussel mot vår eksistens. Dette omfatter både global oppvarming og tap av natur.

Om vi skal klare å begrense den globale oppvarmingen trengs det grunnleggende endringer i vår måte å leve på. Materielt forbruk og miljøbelastende adferd må reduseres. Kunst og kulturopplevelser er et reelt alternativ til et stadig voksende privat forbruk og har en plass i et bærekraftig samfunn. Kunst og kultur har kraft i seg til å endre holdninger og politisk kurs. Med det følger et ansvar.

Creo skal i neste landsmøteperiode være en pådriver for den grønne omstillingen i kulturlivet, og arbeide for en målbar reduksjon av klimautslippene for sektoren og egne medlemmer. Creo skal styrke egen organisasjon og bli en viktig medlemsressurs for pålitelig informasjon råd og veiledning. Forbundet skal drive strukturell bevisstgjøring og tilrettelegging for at det enkelt kan tas klima- og miljøhensyn i alle ledd av medlemmenes virke.

Kunst og kultur har kraft i seg til å endre holdninger og politisk kurs – med det følger et ansvar

Creo skal bidra til kartlegging av klimagassutslippene i kulturlivet, sette konkrete mål for utslippsreduksjon, og utforme forslag til tiltak for å redusere klimaavtrykket for kunst- og kulturarbeidere.

Creo skal bidra til overordnede tiltak for ansvarlig grønn omstilling og stimulering til klimavennlig yrkesutøvelse gjennom politisk press og dialog, samarbeid med organisasjonene, kulturlivet og partene i arbeidslivet. Forbundet skal være en tydelig stemme som legger opp til debatt, skaper diskusjon og inspirerer til videre engasjement.

Creo skal være pådrivere i LOs grønne omstilling og at Norge tar vårt nasjonale miljøansvar. Norge må kutte klimagassutslippene i tråd med Parisavtalen. Dette må bety at oljenæringen må avslutte letingen etter olje og gass og konvertere den interne kompetansen i næringen til grønn satsing for å sikre rask og rettferdig omstilling til fornybare og bærekraftige næringer.