– en organisatorisk og kulturell ressurs

Begrepet mangfold brukes for å beskrive menneskelige forskjeller – store og små. Noen kvaliteter, ferdigheter og erfaringer er synlige, andre mer skjulte.

Flere av oss tenker på kjønn og etnisitet når man snakker om mangfold, men det handler også om så mye mer. Alder, nasjonalitet, funksjonsforskjeller, personlighet, verdier, utdanning, klasse, seksuell legning og livserfaring er alle avgjørende variabler som utgjør et reelt mangfold.

Mangfold bidrar til et bedre og rikere samfunn for alle. Mangfold skaper tillit og gir legitimitet. I et mangfoldig samfunn og kulturliv ser vi hverandres ulikhet som likeverdig og som en ressurs, og sikrer at alle har like muligheter. I et mangfoldig samfunn har alle retten til å møte andre mennesker som den man er, uten risiko for diskriminering.

Et mer mangfoldig kulturliv gir også et kulturliv som bedre gjenspeiler det samfunnet vi er en del av, et kulturliv som speiler alle deler av samfunnet og et kulturliv som mange flere kjenner seg igjen i. Ulikhet beriker kulturen.

Kulturlivet må ikke marginaliseres for kommende generasjoners publikum, og vi må sørge for at vi ikke mister betydelige talenter på grunn av strukturelle eller kulturelle begrensninger. Feltet preges fortsatt av mange uformelle makt- og nettverksstrukturer og uformelle strukturer for tildeling av oppdrag og arbeid. Sektoren må arbeide med tilgjengelighet og transparens for å sikre at alle gis de samme mulighetene. Creo ønsker å være en aktiv pådriver for et mangfoldig kultur-Norge.

Den mangfoldige kulturen i Norge trenger et sterkt og inkluderende fagforbund

Creo skal være en organisasjon der alle medlemmene skal ha mulighet til å delta, bidra og være inkludert i fellesskapet. Vi er et sammensatt samhold bygget på solidaritet og fellesskap – og erkjennelsen av at mange er sterkere enn én. Vi er nå over 10 500 enkeltindivider, med ulike kjønn, alder, nasjonaliteter, bakgrunner og kunstneriske og kulturelle yrkesretninger.

Den mangfoldige kulturen i Norge trenger et sterkt og inkluderende fagforbund, og Creo trenger en sterkere mangfoldskultur for å videreutvikle organisasjonen og representere hele kulturlivet. Creo skal i neste landsmøteperiode styrke arbeidet med å gjøre mangfold og inkludering til en integrert del av egen organisasjon og administrasjon.

Dette innebærer at organisasjonen skal være ydmyk i møte med grupper i kulturlivet vi til nå ikke har organisert. Vi skal også være åpne for å forme organisasjonen på en slik måte at kunstnere og kulturarbeidere med minoritetsbakgrunn motiveres til fagorganisering og føler en trygghet og et eierskap til Creo.

Til nå har ikke Creo arbeidet systematisk med å dra nytte av ulikhetene blant medlemmene våre eller utforske mulighetene for å utvide fellesskapet vårt til å omfavne et enda større mangfold. Det er trolig store gevinster å hente ved å mobilisere større deler av vår mangefasetterte organisasjon, ikke minst for å sikre et levende og reelt medlemsdemokrati.

Potensiale for ytterligere medlemsvekst vil også være større dersom vi aktivt jobber for å nå enda bredere, og Creos politiske og organisatoriske arbeid vil styrkes av å få inn flere perspektiver i alle ledd av organisasjonen. Creo skal i neste landsmøteperiode kartlegge kulturelle og/eller strukturelle barrierer for et reelt mangfold i forbundet vårt, og vi skal kartlegge på hvilke måter vi kan styrke mangfoldet i så vel egen organisasjon som i kulturlivet.